Mezinárodní činnost

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV; anglicky European Economic and Social Committee, EESC) je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům evropské legislativy a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti. Výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.

Výbor se skládá z 329 členů*ek ze všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin „Zaměstnavatelé“, „Zaměstnanci“ a „Organizace občanské společnosti“. Mandát členů*ek EHSV je pětiletý. Za Českou republiku v EHSV působí 12 členů. Lucie Studničná je předsedkyní skupiny „Zaměstnanci“ EHSV.

Pro více informací navštivte webové stránky EHSV.

Evropská odborová konfederace (EOK, anglicky European Trade Union Confederation, ETUC) sdružuje 93 národních organizací z 41 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu, ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy zhruba 45 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince 1995

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a Evropským sdružením volného obchodu za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Díky členství v Evropské odborové konfederaci jsme tak součástí evropského sociálního dialogu, který se vede jak na odvětvové, tak na meziodvětvové úrovni. Na meziodvětvové úrovni probíhá bipartitní evropský sociální dialog mezi následujícími organizacemi: Evropskou odborovou konfederací (EOK), BusinessEurope, SGI Europe (dříve CEEP) a SMEunited. Na úrovni odvětvové se jednání účastní evropské odvětvové federace odborů a zaměstnavatelů.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni.

Pro více informací navštivte webové stránky EOK.

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK, anglicky International Trade Union Confederation, ITUC) je největší odborová federace na světě. Vznikla 1. listopadu 2006 spojením Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO, International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU) a Světové konfederace práce (SKP, World Confederation of Labour. WCL).

Hlavními oblastmi činnosti a zájmu MEOK jsou odborové svazy, lidská práva, ekonomika, společnost, pracovní prostředí, rovnost, nediskriminace a mezinárodní solidarita.

Pro více informací navštivte webové stránky MEOK.

Odborový poradní výbor (TUAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezinárodní odborová organizace s poradním statusem při OECD. TUAC zastupuje názory odborového hnutí na každoročním zasedání Rady ministrů OECD a na pravidelných zasedáních výborů OECD.

Členy TUAC je 58 odborových centrál ze zemí OECD, které zastupují 50 milionů pracujících, jakož i přidružené organizace v Brazílii, Indonésii a Jihoafrické republice. TUAC provozuje sekretariát se sídlem v Paříži. Počátky TUAC sahají až do roku 1948 k odborovému poradnímu výboru zřízenému v rámci Marshallova plánu. Když byla v roce 1962 založena OECD, TUAC pokračoval ve své práci, která spočívala v zastupování odborových priorit při tvorbě politik OECD.

Hlavním posláním TUAC je:

 • ovlivňovat tvorbu opatření a doporučení OECD v oblastech, které jsou pro odbory nejdůležitější,
 • pomáhat odborovým svazům využívat doporučení a údaje OECD při jejich vlastním úsilí o ovlivňování národních vlád a zaměstnavatelů,
 • koordinovat zapojení odborových svazů v rámci G7 a G20 společně s Mezinárodní odborovou konfederací.

TUAC má tři stálé pracovní skupiny:

 • Hospodářská politika
 • Vzdělávání a dovednosti
 • Nadnárodní podniky

Pracovní skupiny připravují stanoviska TUAC jak pro zasedání členů TUAC, která se konají dvakrát ročně (plenární zasedání), tak pro konzultace s OECD. Pracovní skupiny jsou otevřené všem členským organizacím, mezinárodním odborovým svazům a partnerským organizacím TUAC.

Mezinárodní organizace práce (MOP, anglicky International Labour Organization, ILO) je celosvětovou specializovanou tripartitní organizací, jejímž hlavním cílem je usilovat o podporu sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv.

Byla založena 11. 4. 1919 v rámci Versailleského mírového procesu jako stálá úřadovna Společenství národů a v roce 1946 byla jako první ze specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. V roce 1969 jí byla udělena Nobelova cena míru.

Základním posláním Mezinárodní organizace práce je:

 • formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských práv, zdokonalování pracovních a životních podmínek a obohacování příležitostí zaměstnání,
 • vytvářet mezinárodní pracovní standardy, které jsou garantovány také jedinečným způsobem dohlížení nad jejich aplikováním, sloužící jako směrnice pro národní orgány při realizaci této politiky,
 • poskytovat rozsáhlé programy mezinárodní technické spolupráce formulované a prováděné v aktivním partnerství se členskými státy v zájmu pomoci zemím při účinném praktickém naplňování této politiky,
 • zabezpečovat školení, vzdělávání, výzkumy a vydávat materiály na pomoc v tomto úsilí.

Pro více informací navštivte webové stránky MOP.

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly:

 • Rovné příležitosti a přístup na trh práce
 • Spravedlivé pracovní podmínky
 • Přiměřená a udržitelná sociální ochrana

 

Více informací najdete zde.

Aktuality z mezinárodní činnosti ČMKOS:

586. plenární zasedání EHSV – březen 2024

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 586. plenárním zasedání ve dnech 20. – 21. března 2024 v Bruselu: Schválil 10 stanovisek; vedl diskusi o silné (sociální) strategické agendě pro Evropu, které se zúčastnil evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit; vedl diskusi na téma Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 z pohledu občanské společnosti, které se zúčastnili předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie Thierry Beaudet, předsedkyně

Celý článek »

Jednání s prezidentem Petrem Pavlem

Dnes Vedení ČMKOS ve složení: předseda Josef Středula, místopředseda Jiří Vaňásek a místopředsedkyně Radka Sokolová jednalo s Prezidentem ČR Petrem Pavlem. Tématem jednání vedle představení nového vedení ČMKOS byla tzv. důchodová reforma. Vedení ČMKOS představilo svá stanoviska k jejímu návrhu, zejména nesouhlas se zvyšováním věku pro odchod do důchodu a se snižováním výše důchodů pro budoucí důchodce.   Současně jsme upozornili na nutnost:  komplexního řešení dřívějšího odchodu do

Celý článek »
Neberme zaměstnancům obchodů svátky

Neberme zaměstnancům obchodů svátky

Do práce ve svátky? Zaměstnanci a zaměstnankyně v obchodě a Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) nesouhlasí s návrhem na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě. Tento zákon zakazuje ve vybraných svátcích prodej v obchodech, jejichž plocha je větší než 200 metrů čtverečních. Českomoravská konfederace odborových svazů stojí na straně pracujících a podporuje stanovisko UZO. Všichni chceme ve svátky trávit čas s blízkými, chodit do přírody, věnovat se svým koníčkům, odpočívat. Nikoliv

Celý článek »
Poslanecká sněmovna ČR

Zákon o lobbování – dopis poslankyním a poslancům

Vláda schválila v březnu návrh zákona o lobbování. Bude následovat jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. V tomto zákoně došlo po ukončení připomínkového řízení k zásadní změně. Z okruhu osob, které ze zákona nejsou lobbisté, byly vypuštěny organizace sdružující zaměstnance, organizace sdružující zaměstnavatele, registrované církve nebo náboženské společnosti a zástupci územních samosprávných celků, čímž se tyto subjekty dostaly do potenciálního postavení lobbistů. Jenže péče o práva zaměstnanců a zaměstnankyň není lobbing.

Celý článek »