Mezinárodní činnost

Jsme členem Evropské odborové konfederace (EOK), Mezinárodní odborové konfederace (MEOK), Odborového poradního výboru při OECD (TUAC). ČMKOS má své zástupkyně v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) a účastní se aktivit Mezinárodní organizace práce (MOP).

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV; anglicky European Economic and Social Committee, EESC) je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům evropské legislativy a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti. Výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.

Výbor se skládá z 329 členů*ek ze všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin „Zaměstnavatelé“, „Zaměstnanci“ a „Organizace občanské společnosti“. Mandát členů*ek EHSV je pětiletý. Za Českou republiku v EHSV působí 12 členů. Lucie Studničná je předsedkyní skupiny „Zaměstnanci“ EHSV.

Pro více informací navštivte webové stránky EHSV.

Evropská odborová konfederace (EOK, anglicky European Trade Union Confederation, ETUC) sdružuje 93 národních organizací z 41 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu, ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy zhruba 45 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince 1995

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a Evropským sdružením volného obchodu za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Díky členství v Evropské odborové konfederaci jsme tak součástí evropského sociálního dialogu, který se vede jak na odvětvové, tak na meziodvětvové úrovni. Na meziodvětvové úrovni probíhá bipartitní evropský sociální dialog mezi následujícími organizacemi: Evropskou odborovou konfederací (EOK), BusinessEurope, SGI Europe (dříve CEEP) a SMEunited. Na úrovni odvětvové se jednání účastní evropské odvětvové federace odborů a zaměstnavatelů.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni.

Pro více informací navštivte webové stránky EOK.

Logo ITUC

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK, anglicky International Trade Union Confederation, ITUC) je největší odborová federace na světě. Vznikla 1. listopadu 2006 spojením Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO, International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU) a Světové konfederace práce (SKP, World Confederation of Labour. WCL).

Hlavními oblastmi činnosti a zájmu MEOK jsou odborové svazy, lidská práva, ekonomika, společnost, pracovní prostředí, rovnost, nediskriminace a mezinárodní solidarita.

Pro více informací navštivte webové stránky MEOK.

Odborový poradní výbor (TUAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezinárodní odborová organizace s poradním statusem při OECD. TUAC zastupuje názory odborového hnutí na každoročním zasedání Rady ministrů OECD a na pravidelných zasedáních výborů OECD.

Členy TUAC je 58 odborových centrál ze zemí OECD, které zastupují 50 milionů pracujících, jakož i přidružené organizace v Brazílii, Indonésii a Jihoafrické republice. TUAC provozuje sekretariát se sídlem v Paříži. Počátky TUAC sahají až do roku 1948 k odborovému poradnímu výboru zřízenému v rámci Marshallova plánu. Když byla v roce 1962 založena OECD, TUAC pokračoval ve své práci, která spočívala v zastupování odborových priorit při tvorbě politik OECD.

Hlavním posláním TUAC je:

 • ovlivňovat tvorbu opatření a doporučení OECD v oblastech, které jsou pro odbory nejdůležitější,
 • pomáhat odborovým svazům využívat doporučení a údaje OECD při jejich vlastním úsilí o ovlivňování národních vlád a zaměstnavatelů,
 • koordinovat zapojení odborových svazů v rámci G7 a G20 společně s Mezinárodní odborovou konfederací.

TUAC má tři stálé pracovní skupiny:

 • Hospodářská politika
 • Vzdělávání a dovednosti
 • Nadnárodní podniky

Pracovní skupiny připravují stanoviska TUAC jak pro zasedání členů TUAC, která se konají dvakrát ročně (plenární zasedání), tak pro konzultace s OECD. Pracovní skupiny jsou otevřené všem členským organizacím, mezinárodním odborovým svazům a partnerským organizacím TUAC.

Mezinárodní organizace práce (MOP, anglicky International Labour Organization, ILO) je celosvětovou specializovanou tripartitní organizací, jejímž hlavním cílem je usilovat o podporu sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv.

Byla založena 11. 4. 1919 v rámci Versailleského mírového procesu jako stálá úřadovna Společenství národů a v roce 1946 byla jako první ze specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. V roce 1969 jí byla udělena Nobelova cena míru.

Základním posláním Mezinárodní organizace práce je:

 • formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských práv, zdokonalování pracovních a životních podmínek a obohacování příležitostí zaměstnání,
 • vytvářet mezinárodní pracovní standardy, které jsou garantovány také jedinečným způsobem dohlížení nad jejich aplikováním, sloužící jako směrnice pro národní orgány při realizaci této politiky,
 • poskytovat rozsáhlé programy mezinárodní technické spolupráce formulované a prováděné v aktivním partnerství se členskými státy v zájmu pomoci zemím při účinném praktickém naplňování této politiky,
 • zabezpečovat školení, vzdělávání, výzkumy a vydávat materiály na pomoc v tomto úsilí.

Pro více informací navštivte webové stránky MOP.

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly:

 • Rovné příležitosti a přístup na trh práce
 • Spravedlivé pracovní podmínky
 • Přiměřená a udržitelná sociální ochrana

 

Více informací najdete zde.

Aktuality z mezinárodní činnosti ČMKOS:

Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující: Manifest pro volby do Evropského parlamentu (2024)

Zveřejňujeme český překlad manifestu Evropské odborové konfederace (EOK) pro volby do Evropského parlamentu 2024 Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující. Vize, kterou tento manifest nese, je Evropa jako společenství lidí a národů, kde může každý svobodně žít v míru a pracovat beze strachu z chudoby, nejistoty, ponižování, diskriminace, násilí, války nebo útlaku: Evropa, která je skvělým místem pro život, práci, vychovávání dětí, péči o blízké, odpočinek v penzi

Celý článek »

Manifest EOK pro volby do Evropského parlamentu 2024

Zveřejňujeme český překlad manifestu Evropské odborové konfederace (EOK) pro volby do Evropského parlamentu 2024. Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující: Manifest pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 Evropská odborová konfederace (EOK) zastupuje více než 45 milionů pracujících a jejich 93 národních odborových organizací a 10 evropských odborových federací. Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 jsou nejdůležitějšími volbami do Evropského parlamentu za

Celý článek »

Předali jsme archy petice proti propouštění bez udání důvodu

Dnes jsme Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předali archy petice proti propouštění bez udání důvodu. Petice byla spuštěna v reakci na návrh Národní ekonomické rady vlády na zavedení takové právní úpravy, která by umožnila zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Část vládní koalice, především poslanci ODS, chtějí tuto změnu prosadit do nového zákoníku práce. Pro zástupce zaměstnanců a zaměstnankyň je taková

Celý článek »

Debata s lídry kandidátek do Evropského parlamentu 

Ve středu 15. května jsme navštívili předvolební debatu s lídry kandidátek do Evropského parlamentu, kterou uspořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Přinášíme shrnutí toho, co během debaty zaznělo.  Debaty se zúčastnili:  Lenka Desatová, nestranička na kandidátce SOCDEM,  Klára Dostálová, kandidátka za ANO 2011,  Marcel Kolaja, kandidát za Českou pirátskou stranu,  Kateřina Konečná, kandidátka za koalici Stačilo!,  Petr Mach, kandidát za SPD a Trikoloru,  Alexandr

Celý článek »