Struktura ČMKOS

Těžiště odborové práce se nachází v základních a místních odborových organizacích, které působí na jednotlivých pracovištích – ve firmách, organizacích, na úřadech apod. Odborové organizace mohou být součástí odborového svazu. V takovém případě mají k dispozici právní a metodickou pomoc odborového svazu a mohou využívat dalších služeb a benefitů. Odborové svazy mají možnost sdružovat se do větších celků odborových centrál a posilovat tak své působení na národní úrovni. V České republice je největší takovou centrálou Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která sdružuje 31 odborových svazů.

Sjezd ČMKOS

Nejvyšším orgánem ČMKOS je Sjezd ČMKOS, který se koná jednou za čtyři roky (případně mimořádně). Sjezd tvoří Rada ČMKOS a delegáti*ky jednotlivých odborových svazů.

Sjezd ČMKOS:

  • posuzuje zprávu o činnosti ČMKOS za uplynulé období, zprávu o hospodaření a zprávu Revizní komise ČMKOS,
  • schvaluje Statut ČMKOS,
  • stanovuje Program ČMKOS na následující období,
  • volí Vedení ČMKOS,
  • volí členy a náhradníky Revizní komise ČMKOS.

Sněm ČMKOS

V období mezi sjezdy je nejvyšším orgánem konfederace Sněm ČMKOS, který zasedá minimálně jednou ročně. Tvoří ho Rada ČMKOS a delegovaní zástupci*kyně odborových svazů (členů konfederace). Počet zástupců odborových svazů závisí na velikosti členské základny daného svazu. Sněm má právo mimo jiné svolat sjezd, vyhlásit generální stávku, přijímat nové členy ČMKOS, případně rozhodovat o zrušení členství. Dále může přijímat změny a doplňky Statutu ČMKOS ve vymezených článcích, konkretizuje Program ČMKOS na příslušný kalendářní rok a určuje základní postupy a stanoviska ČMKOS pro jednání s Vládou ČR a Parlamentem ČR, s dalšími orgány státní moci a správy, s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími, s jinými odborovými centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími.

Rada ČMKOS

Výkonným orgánem ČMKOS je Rada ČMKOS, která řídí činnost ČMKOS v období mezi zasedáními Sněmu ČMKOS. Tvoří ji Vedení ČMKOS a předsedové*kyně jednotlivých členských odborových svazů (nebo jim na roveň postavení odboroví funkcionáři daného svazu – člena konfederace). Rada ČMKOS mimo jiné projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska ČMKOS pro jednání s Vládou ČR a Parlamentem ČR, s dalšími orgány státní moci a správy, s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími, s jinými odborovými centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími. Dalším významným posláním Rady ČMKOS je zabezpečování reprezentace ČMKOS na evropské a světové úrovni a zaujímání stanovisek k návrhům právních předpisů zásadního významu. V pravomoci Rady ČMKOS je i jmenování a odvolání zástupců ČMKOS pro jednání se sociálními partnery.

Vedení ČMKOS

Statutárním orgánem ČMKOS je Vedení ČMKOS, které zajišťuje plnění Programu ČMKOS, rezolucí a dalších materiálů přijatých Sjezdem a Sněmem ČMKOS. Vedení ČMKOS tvoří předseda*kyně a místopředsedové*kyně ČMKOS. Mezi jeho základní povinnosti patří předkládat zprávy o činnosti ČMKOS za uplynulé období Sněmu ČMKOS, připravovat jednání Rady ČMKOS a zajišťovat plnění jejího usnesení, zpracovávat koncepce činnosti ČMKOS a připravovat pro Radu ČMKOS znění základních vnitřních dokumentů ČMKOS.

Dalšími orgány ČMKOS jsou Revizní komise a Legislativní rada.

Revizní komise

Revizní komise je nezávislá na Sněmu, Radě i Vedení ČMKOS. Ze své činnosti je odpovědná Sjezdu ČMKOS. Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření s majetkem, dodržování schváleného rozpočtu ČMKOS a správnost provádění finančních operací. Revizní komise zpracovává svá stanoviska k výsledkům hospodaření a návrhům rozpočtu ČMKOS a předkládá je Radě ČMKOS. O své činnosti podává zprávy Sněmu a Sjedu ČMKOS. Mezi její významné pravomoci patří možnost podání návrhu na svolání mimořádného sjezdu ČMKOS, pokud při své činnosti zjistí zvlášť závažné nedostatky v hospodaření ČMKOS.

Legislativní rada

Legislativní rada projednává připomínky odborových svazů k návrhům zákonů a jiných právních předpisů ve své působnosti, na jejichž základě jsou pak zpracovávána stanoviska ČMKOS. Vypracovává stanoviska k vnitroodborovým problémům, které mají dopad do oblasti práva. Více informací k činnosti Legislativní rady ČMKOS najdete v jejím statutu.