585. plenární zasedání EHSV – únor 2024

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 585. plenárním zasedání ve dnech 14. – 15. února 2024 v Bruselu:

  • Schválil 12 stanovisek;
  • vedl diskusi o pracovním programu a prioritách Komise na rok 2024, které se zúčastnil výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič;
  • vedl diskusi o úloze občanské společnosti při provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, které se zúčastnili evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu Wopke Hoekstra (bude potvrzeno) a zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná tajemnice Evropské hospodářské komise OSN Tatiana Molcean;
  • vedl diskusi věnovanou občanskému dialogu, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica;
  • vedl diskusi v souvislosti se zahájením iniciativy Evropského hospodářského a sociálního výboru týkající se členů z kandidátských zemí, které se zúčastní předseda vlády Albánie Edi Rama a předseda vlády Černé Hory Milojko Spajić.

Schválená stanoviska

INT/1047

Alternativní řešení sporů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 524/2013 a mění nařízení (EU) 2017/2394 a (EU) 2018/1724, pokud jde o zastavení činnosti evropské platformy pro řešení sporů on-line

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a směrnice (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 a (EU) 2020/1828

 

INT/1048

Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům

 

ECO/613

Globální zdanění přeshraničních pracovníků na dálku a dopad na EU

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/634

Roční analýza udržitelného růstu 2024

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance

Roční analýza udržitelného růstu 2024

 

ECO/635

Zlepšení referenčních hodnot a požadavků na podávání zpráv v oblasti finančních služeb a investiční podpory

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010, (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2021/523, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv v oblasti finančních služeb a podpory investic

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o oblast působnosti pravidel pro referenční hodnoty, používání referenčních hodnot, které poskytuje administrátor nacházející se ve třetí zemi, v Unii a některé požadavky na podávání zpráv

 

SOC/781

Digitalizace v oblasti sociálního zabezpečení

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o digitalizaci v oblasti koordinace sociálního zabezpečení: usnadnění volného pohybu na jednotném trhu

 

SOC/782

Možnosti posílení občanského dialogu a participativní demokracie v Evropské unii

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

CCMI/213

Vypracování komplexní strategie pro dřevozpracující průmysl EU

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/894

Předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty

 

TEN/812

Revize směrnice 92/106/EHS o kombinované přepravě

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS, pokud jde o podpůrný rámec pro intermodální dopravu zboží, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056, pokud jde o výpočet úspor externích nákladů a generování souhrnných údajů

 

REX/579

Strategie evropské hospodářské bezpečnosti

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o „Strategii evropské hospodářské bezpečnosti“

 

Newsletter EHSV únor 2024