586. plenární zasedání EHSV – březen 2024

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 586. plenárním zasedání ve dnech 20. – 21. března 2024 v Bruselu:

  • Schválil 10 stanovisek;
  • vedl diskusi o silné (sociální) strategické agendě pro Evropu, které se zúčastnil evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit;
  • vedl diskusi na téma Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 z pohledu občanské společnosti, které se zúčastnili předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie Thierry Beaudet, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Bulharska Zornica Rusinova, předsedkyně organizace Mladí evropští federalisté Christelle Savall, vedoucí pracovník pro evropské záležitosti v organizaci Make.org Hendrik Nahr a ředitelka Platformy pro celoživotní učení Brikena Xhomaqi a která proběhne v souvislosti s přijetím usnesení EHSV týkajícím se voleb do Evropského parlamentu;
  • vyslechl prezentaci zprávy skupiny na vysoké úrovni o budoucnosti jednotného trhu, které se zúčastnil ředitel Institutu Jacquesa Delorse Enrico Letta.

Schválená stanoviska

INT/1061

Iniciativa EuroHPC

(stanovisko kategorie C)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1173, pokud jde o iniciativu EuroHPC pro startupy na posílení vedoucího postavení Evropy v oblasti důvěryhodné umělé inteligence

 

NAT/934

(stanovisko kategorie C)

Rovnocennost osiva vyprodukovaného v Moldavsku a na Ukrajině

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a rovnocennost osiva pícnin vyprodukovaného v Moldavské republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva řepy a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a rovnocennost osiva řepy a osiva olejnin vyprodukovaných na Ukrajině

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (kodifikované znění)

INT/1060

Zdravotnické prostředky / Eudamed

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o postupné zavádění databáze Eudamed, informační povinnost v případě přerušení dodávek a přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

ECO/630

Stimulace dlouhodobého růstu podporujícího začlenění prostřednictvím reforem a investic

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

CCMI/221

Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU

NAT/898

Lesy EU – nový unijní rámec pro monitorování lesů a strategické plány

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 89/367/EHS, kterým se zřizuje Stálý lesnický výbor

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro monitorování odolnosti evropských lesů

NAT/911

Chemické látky – „jedna látka, jedno posouzení“

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení společné datové platformy týkající se chemických látek, stanovení pravidel k zajištění dohledatelnosti, přístupnosti, interoperability a opakované použitelnosti údajů v ní obsažených a o zřízení rámce pro monitorování a výhled v oblasti chemických látek

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o přerozdělení vědeckých a technických úkolů Evropské agentuře pro chemické látky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 401/2009, (EU) 2017/745 a (EU) 2019/1021, pokud jde o přerozdělení vědeckých a technických úkolů a zlepšení spolupráce mezi agenturami Unie v oblasti chemických látek

NAT/922

Nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a o jejich sledovatelnosti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti

 

TEN/825

Přezkum rámce pro práva cestujících

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v souvislosti s multimodálními cestami

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (EU) č. 1177/2010, (EU) č. 181/2011 a (EU) 2021/782, pokud jde o prosazování práv cestujících v Unii

 

TEN/827

Balíček opatření týkajících se větrné energie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plnění cílů EU v oblasti obnovitelné energie na moři

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský akční plán pro větrnou energii

 

Newsletter EHSV březen 2024