Slovníček pojmů

Obdoba kolektivní smlouvy ve veřejnoprávní sféře, která neobsahuje ujednání o mzdě. 

Ujednání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, které upravuje vzájemné poměry a mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců*kyň. Je výsledkem kolektivního vyjednávání. 

Kolektivní smlouva s působností napříč určitým vymezeným odvětvím, ve kterém zakládá minimální standardy. 

Vyjednávání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, která vede k uzavření kolektivní smlouvy. Je to jedna z forem sociálního dialogu.

Odborová organizace působící na jednom konkrétním pracovišti.

Právní entita zakládaná za účelem ochrany pracovních práv a zájmů svých členů, typicky zaměstnanců*kyň, kteří skrze ni jednají na podobném základě jako např. zájmový spolek. 

Člen orgánu odborové organizace. 

Sociální dialog zahrnuje vyjednávání, konzultace a výměnu informací mezi zástupci pracujících a zástupci zaměstnavatelů. Týká se pracovních podmínek, vzájemných právních vztahů a naplňování právních povinností. 

Sociální dialog pomáhá sladit zájmy pracujících a zaměstnavatelů v zájmu zajištění sociálního smíru a rozvoje podnikání.

Sociální dialog může probíhat mezi:

  • zástupci veřejné moci a sociálními partnery (tzn. zástupci zaměstnanců*kyň a zástupci zaměstnavatelů) – pak se jedná o tzv. tripartitu,
  • zástupci zaměstnavatelů (případně zaměstnavatelem) a zástupci zaměstnanců*kyň – zde mluvíme o bipartitním sociálním dialogu či bipartitě. Takových jednání se tedy účastní pouze sociální partneři.

Sociální dialog probíhá jak na konkrétním pracovišti, tak na sektorové, regionální, nebo celostátní úrovni (viz tripartita). Dále probíhá sociální dialog i na celoevropské úrovni.

Evropský sociální dialog

Mezi členy Evropské odborové konfederace a členy evropských zaměstnavatelských organizací (BusinessEurope, SMEunited a SGI Europe) probíhá sociální dialog na evropské úrovni. Evropští sociální partneři vyjednávají a schvalují pracovní programy, kterými se řídí jejich společná aktivita. Ta zahrnuje např. společné semináře, projekty, ale také autonomní rámcové smlouvy, které pak implementují jejich členové. Podle Smlouvy o fungování mohou být tyto smlouvy předloženy k přijetí ve formě směrnice. V rámci sociálního dialogu probíhají i jednání se zástupci vrcholných institucí EU. Evropský sociální dialog probíhá analogicky i na odvětvové úrovni.

Strany účastnící se sociálního dialogu, tj. organizace pracujících (např. odbory) a organizace zaměstnavatelů. 

Odborová organizace působící v určité geografické oblasti. 

Odborová organizace působící v určitém odvětví. 

Sociální dialog (přesněji trialog), kterého se účastní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a svrchovaný veřejnoprávní subjekt (stát nebo samospráva). Jeho cílem je hledání nejvhodnějšího nastavení společných právních vztahů a právní regulace, zajištění sociálního smíru a rozvoje podnikání. 

Tripartita v České republice

V České republice je národní sociální dialog veden prostřednictvím institucionalizované platformy – Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR). Ta je společným dobrovolným diskuzním a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky. Cílem tripartity je formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně obyvatelstva.

Tripartita umožňuje vládě, zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům pracujících v rámci jednacího procesu vysvětlovat a opodstatňovat své kroky a postoje. Vláda je tak na pravidelných setkáních informována o názorech a postojích sociálních partnerů.

Zaměstnankyně a zaměstnance zastupuje v národní tripartitě Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR). Zástupci zaměstnavatelů jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR).

Regionální sociální dialog – krajské tripartity

Tripartitní jednání probíhají také na regionální úrovni – v České republice na úrovni krajů. Členy tripartity jsou zástupci krajské územní samosprávy, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců*kyň. Za ČMKOS se těchto jednání účastní členové*členky Regionálních rad odborových svazů ČMKOS. Krajská tripartita řeší zejména problémy svého regionu (dopravu, školství, zdravotnictví, zaměstnanost).

Odborový funkcionář, kterému je pravidelně poskytováno pracovní volno v určitém rozsahu k výkonu odborové činnosti. 

Odborová organizace působící u jednoho zaměstnavatele, např. v konkrétní firmě či instituci.