Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst

Název projektu: Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000084

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025 (36 měsíců)

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je adaptace a inovace sociálního dialogu na pozadí probíhajících společenských megatrendů (technologická změna; dekarbonizace hospodářství) a otřesů (pandemie covid-19; ruská agrese na Ukrajině) a posílení samotného sociálního dialogu jako prostředku pro udržení sociální koheze a zajištění hospodářského růstu.

Informace o zpracování osobních údajů osob podpořených v rámci projektu:
Správcem osobních údajů je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), se sídlem Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1, a jsou shromažďovány pro účel přípravy zpráv o realizaci projektu a indikátorů za projekt „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“, reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084. Tyto údaje mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřeným k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Právním titulem zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy správce a plnění právní povinnosti správce při realizaci projektu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání projektu a dále 10 let po jeho skončení. Osobní údaje správce nepředává ke zpracování žádnému zpracovateli, ani třetí osobě. Subjekt údajů má právo na přístup k údajům, které jsou o něm zpracovávány. Za podmínek příslušné právní úpravy má též další práva dle čl. 12 a násl. GDPR, zejména právo na opravu osobních údajů či na jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování, má též právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má též právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Aktivity a výstupy: