Sociální dialog – Nord III

Název projektu: Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

Zkrácený název projektu: NORD III

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246

Příjemce: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Partner projektu s finančním plněním: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Období realizace: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2026 (42 měsíců)

Cíle projektu:
Účelem projektu je podpořit a posílit dialog sociálních partnerů. To, že je sociální dialog funkční a na dobré úrovni po určité časové období je výsledkem pozitivním, neboť se jej podařilo udržet. Samotné vedení sociálního dialogu kontinuálně a dlouhodobě vede k jeho udržení, kultivaci a prohlubování. SP ČR i partner projektu ČMKOS mohou podobu a fungování sociálního dialogu ovlivnit jen částečně. Projekt ale tím, že se zaměřuje na řešení konkrétních problematik, jež představují v současné společnosti významná témata, kterými je třeba se na národní i evropské úrovni bezprostředně zabývat, může přispět k dosažení účelu projektu a sociální dialog posílit a podpořit.

Hlavním cílem projektu (cílový stav ke konci projektu) je, že ve vybraných tématech bude sociální dialog probíhat na národní, odvětvové i regionální úrovni s dostatečnou a relevantní zpětnou vazbou od cílové skupiny a zlepší se informovanost cílové skupiny o vybraných tématech a možnostech zapojení se do sociálního dialogu. Dosáhnout jej chceme pomocí realizace klíčových aktivit a jeho dosažení vyhodnotíme na úrovni celého projektu.

Kromě tohoto stabilního „množství“ činností přichází nové výzvy, s nimiž se musí projekt potýkat. Jednou z nejvýraznějších je iniciativa Green Deal (Zelená dohoda). Její realizace přinese transformaci celé ekonomiky a bude dopadat významně na zaměstnanost a trh práce obecně. Samotný trh práce je v procesu významných změn, které dopadají na zaměstnavatele i zaměstnance. Z průzkumů, které jsou uskutečňovány, jsou známy významné změny v požadavcích na pracovní sílu, na které je třeba se připravit ve spolupráci se státním a veřejným sektorem, abychom jako společnost obstáli.

Zároveň se stále ještě musíme vyrovnávat s dalšími, neméně významnými vlivy, jako jsou dopady a změny v důsledku opatření pandemie Covid-19, aktuálně probíhající války na Ukrajině a energetickou krizí.

Klíčové aktivity

KA01 – Dopady realizace iniciativy Green Deal
KA02 – Adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na přeměny trhu práce
KA03 – Regionální sociální dialog
KA04 – Komunikace s cílovou skupinou
KA05 – Bipartitní jednání na úrovni odvětví

Podrobný popis projektu a jeho výstupy budou průběžně doplňovány v průběhu jeho realizace na webových stránkách příjemce dotace SP ČR, případně partnera projektu ČMKOS.

Odkazy na web SP ČR s aktivitami a výstupy projektu NORD III:

https://www.spcr.cz/projekty/probihajici-projekty/15874-projekt-podpora-narodniho-odvetvoveho-a-regionalniho-socialniho-dialogu-v-cr

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.