Sociální dialog – Nord I

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0000026

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. listopadu 2015 – 30. června 2019

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery a dalšími relevantními subjekty prostřednictvím většího propojení jednotlivých úrovní sociálního dialogu z využitím zpětné vazby přímo od cílové skupiny projektu. Dalšími cíli projektu je zvýšit povědomí o přínosech sociálního dialogu v řešení vybraných problémů a dále iniciovat a realizovat tzv. účelová partnerství v regionech, která mají napomoci řešení konkrétních problémů.

Veškeré výstupy a informace o projektu, jeho průběhu a zapojení sociálních partnerů jsou umístěny na www.socialnidialog.cz v části „Projekty sociálních partnerů“, projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, a také na webové stránce příjemce dotace SP ČR.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
 a státního rozpočtu České republiky.

Aktivity a výstupy: