Sociální dialog a Společnost 4.0

NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálních partnerů pro vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních s vazbou na změny ve struktuře práce a zaměstnanost v období realizace Průmyslu – Společnosti 4.0.

Zkrácený název:  Sociální dialog a Společnost 4.0

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Doba realizace projektu: 1. ledna 2019 – 30. června 2022


CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je dosažení změny přístupu a myšlení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních tak, aby adekvátně reagovali na změny, které přináší uplatnění nových informačních a komunikačních technologií ve všech odvětvích ekonomiky i v oblasti veřejných služeb a správy (Průmysl 4.0, digitalizace, robotizace, Společnost 4.0 ad.).

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu České republiky.

Aktivity a výstupy: