584. plenární zasedání EHSV – leden 2024

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 584. plenárním zasedání ve dnech 17. – 18. ledna 2024 v Bruselu:

  • Schválil 13 stanovisek;
  • vedl diskusi o prioritách belgického předsednictví Rady Evropské unie v oblasti hospodářství a sociální Evropy, které se zúčastnila zástupkyně belgického předsednictví Rady Evropské unie;
  • vedl diskusi o prioritách belgického předsednictví Rady Evropské unie, které se zúčastnil David Clarinval, místopředseda vlády a ministr pro střední třídu, OSVČ, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a obnovu demokracie;
  • vedl diskusi na téma Evropská a konkurenceschopnost a budoucnost vnitřního trhu v souvislosti s přijetím stanoviska INT/1043 Vypracování nové evropské strategie pro vnitřní trh – podpora našich podniků při zvládání technologických, sociálních a environmentálních výzev a výzev v oblasti hospodářské soutěže`
  • vedl diskusi na téma Plánování přeshraniční energetické infrastruktury v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/823 Plánování přeshraniční energetické infrastruktury, které se  zúčastnila Tinne Van der Straeten, belgická ministryně energetiky.

Schválená stanoviska

INT/1052

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line

(stanovisko kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line

 

INT/1023

Korupce při zadávání veřejných zakázek / vnitřní trh

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/1041

Revize směrnice o opožděných platbách

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

 

INT/1043

Nová evropská strategie pro vnitřní trh

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

INT/1044

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení s využitím potenciálu sociální ekonomiky a sociálně-ekonomických inovací

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

INT/1045

Evropský zátěžový test v oblasti inovací

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

INT/1046

Evropská přeshraniční sdružení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jednotné digitální brány pro účely některých požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) / o evropských přeshraničních sdruženích (COM(2023)516))

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropských přeshraničních sdruženích

 

ECO/632

Zavedení daňového systému sídla pro malé a střední podniky

Návrh směrnice Rady, kterou se zavádí daňový systém sídla pro mikropodniky a malé a střední podniky a kterou se mění směrnice 2011/16/EU

 

ECO/633

Hospodářská politika eurozóny 2024

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

NAT/913

Podpora vlastní a udržitelné produkce potravin: strategie pro společnou zemědělskou politiku po roce 2027

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

NAT/923

Cíle pro stanovení rybolovných práv

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973 a (EU) 2019/472, pokud jde o cíle pro stanovení rybolovných práv

 

TEN/823

Plánování přeshraniční energetické infrastruktury

(průzkumné stanovisko na žádost belgického předsednictví Rady EU)

 

REX/578

Překonávání dopadů změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Nový pohled na provázanost klimatu a bezpečnosti: Řešení dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu

 

Newsletter EHSV leden 2024