Manifest EOK pro volby do Evropského parlamentu 2024

Zveřejňujeme český překlad manifestu Evropské odborové konfederace (EOK) pro volby do Evropského parlamentu 2024.

Na cestě ke spravedlivé dohodě pro pracující: Manifest pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024

Evropská odborová konfederace (EOK) zastupuje více než 45 milionů pracujících a jejich 93 národních odborových organizací a 10 evropských odborových federací. Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 jsou nejdůležitějšími volbami do Evropského parlamentu za mnoho let. Rozhodnou o tom, zda Evropa zůstane na cestě pokroku a solidarity, jak jsme ji viděli v reakci na krizi covid-19, a podpoří pracující lidi a jejich komunity na celém kontinentu, anebo zda se vrátí k úsporným opatřením a útokům na pracující.

Evropská odborová konfederace a její členské organizace si cení své nezávislosti. Tento manifest je výzvou k podpoře níže uvedených závazků jako vize pro Evropu na příštích pět let.

Vize, kterou tento manifest nese, je Evropa jako společenství lidí a národů, kde může každý svobodně žít v míru a pracovat beze strachu z chudoby, nejistoty, ponižování, diskriminace, násilí, války nebo útlaku: Evropa, která je skvělým místem pro život, práci, vychovávání dětí, péči o blízké, odpočinek v penzi a stárnutí. Evropa, která v praxi naplňuje Evropský pilíř sociálních práv. Evropa, která chrání základní lidská práva, včetně reprodukčních práv, a usiluje o dosažení rovnosti žen a mužů.

Vyzýváme všechny evropské strany, kandidáty a kandidátky, aby se přihlásili k těmto hodnotám a prioritám, které vycházejí z Charty hodnot, Berlínského manifestu a Akčního programu EOK, přijatých odborovými představiteli z celé Evropy na našem 19. sjezdu v květnu 2023.

Vyzýváme strany, hnutí a pracující lidi, aby odvrátili hrozbu krajní pravice, která podvodně tvrdí, že podporuje pracující lidi, zatímco ve skutečnosti útočí na jejich odbory a demokratická práva a likviduje lidská práva, a to zvláště práva žen. Spolupráci s krajně pravicovými silami v Evropském parlamentu a dalších evropských institucích je třeba odmítnout.

Vyzýváme pracující, studenty, seniory a všechny obyvatele Evropy, aby se zúčastnili evropských voleb a dali najevo svůj hlas pro spravedlivější a sociálnější Evropu. Navzdory úspěchům, kterých dosáhly odbory a další progresivní síly, panuje v Evropě mimořádná situace v oblasti sociální spravedlnosti. V uplynulém roce došlo k rekordnímu reálnému snížení mezd pracujících, zatímco bezskrupulózní zaměstnavatelé si dále připisují rekordní zisky. Evropské instituce mezitím hrozí návratem k úsporným opatřením a otevírají dveře k další deregulaci, čímž dále trestají pracující.

My naopak potřebujeme, aby evropské volby vytvořily Parlament a Komisi, které budou usilovat o spravedlivou Evropu s jistými pracovními místy, důstojnou mzdou, vynikajícími veřejnými službami, právy žen a rovností pro všechny, silnými právy pracujících a posíleným kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogem. Je třeba zabránit útokům na odbory: potírání odborů musí být trestné! Je to nutné k obraně a posílení demokracie v Evropě.

Společně můžeme dosáhnout tohoto klíčového cíle a vytvořit Evropu, kterou můžeme s hrdostí předat budoucím generacím.

Dvanáct závazků pro spravedlivou dohodu pro pracující

 1. Lepší pracovní místa a příjmy. Přijmout účinná evropská opatření na ochranu pracovních míst a příjmů, včetně důchodů, s ráznými opatřeními řešícími sociální rozměr krize životních nákladů. Evropa potřebuje zvýšení mezd! Prosazovat zvyšování mezd a podporovat pozitivní konvergenci příjmů a pracovních podmínek, mimo jiné zavedením evropského rámce na podporu pozitivní mzdové konvergence a důraznějšími opatřeními na unijní úrovni s cílem odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů.
 2. Ukončit prekérní práci a zlepšit pracovní podmínky. Ukončit prekérní práci zaručením zákonných práv na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek a zákazem neplacených stáží. Zvýšit kontrolu pracujících nad flexibilitou pracovní doby a zkrátit pracovní dobu. Chránit práva pracujících na dálku, včetně práva na odpojení, a zakázat obtěžující a neuctivé sledování.
 3. Podporovat odbory, kolektivní vyjednávání a sociální dialog. Hájit a posilovat práva odborů a pracujících, včetně všeobecného práva organizovat se, přístupu odborů na pracoviště, práva na kolektivní vyjednávání a práva na stávku. Zvýšit pokrytí kolektivním vyjednáváním, mimo jiné prostřednictvím ambiciózního provedení směrnice o přiměřené minimální mzdě, se zaměřením na 80% pokrytí, a směrnice o transparentnosti odměňování žen a mužů. Posílit demokracii na pracovišti především posílením kolektivního vyjednávání, zavedením komplexního evropského rámce pro informování, konzultace a účast a plnou ochranou systémů dobře fungujícího kolektivního vyjednávání.
 4. Bezpečná práce. Zlepšit a rozšířit evropské právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další evropské iniciativy s cílem dosáhnout nulového počtu úmrtí při práci nebo v důsledku práce, a to včetně pracujících v domácnosti. Prostřednictvím evropské směrnice řešit psychosociální rizika a online obtěžování a ponižování v práci. Vyvinout iniciativy k zajištění plného prosazování práv pracujících a odborů, posílit pracovněprávní a sociálněprávní inspekce a mechanismy pro podávání stížností. Zajistit ukončení všech forem genderově podmíněného násilí ve světě práce, včetně násilí páchaného online.
 5. Odmítnout úsporná opatření – ekonomika pro lidi a planetu. Odmítnout návrat k úsporným opatřením a prosazovat nový ekonomický model zaměřený na reálnou ekonomiku, tvorbu pracovních míst, důstojnou práci a přerozdělování prostřednictvím spravedlivého a progresivního zdanění. Zajistit revizi pravidel správy ekonomických záležitostí, která bude zahrnovat ukončení Fiskálního paktu EU a reformu Paktu stability a růstu tak, aby byl v souladu s naplňováním práv obsažených v Evropském pilíři sociálních práv. Poskytnout členským státům potřebný manévrovací prostor pro financování investic pro dvojí spravedlivý přechod. Zavést novou fiskální kapacitu pro investice, Evropský fond suverenity pro spravedlivou sociálně-ekonomickou transformaci a společné statky, který nenechá nikoho a žádný region pozadu. Regulovat finanční a energetické trhy a trhy s potravinářskými komoditami a řešit spekulace. Bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a zajistit zdanění nadměrných zisků.
 6. Silná průmyslová politika a veřejné služby. Provádět silnou evropskou průmyslovou politiku s významnými a efektivními veřejnými a soukromými investicemi, které jsou základem kvalitních pracovních míst a sociálního pokroku. Zaručit všeobecný na právech založený přístup ke kvalitním veřejným službám, včetně péče o děti a dopravy. Zajistit plné respektování práva na přiměřené, důstojné a cenově dostupné bydlení. Zaručit kvalitní služby a právo pracujících ve službách na jejich poskytování.
 7. Veřejné peníze na sociální pokrok. Uplatňovat přísné podmínky zahrnující sociální, daňová a environmentální kritéria, která jsou spojena se všemi formami veřejného financování a podpory podniků. Revidovat unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo zajištěno, že veřejné peníze půjdou organizacím, které respektují práva pracujících a odborových organizací, jednají s odbory a jejichž pracující jsou kryti kolektivními smlouvami.
 8. Zajistit spravedlivé transformace. Zajistit spravedlivou digitální transformaci vycházející z konceptu digitalizace zaměřené na člověka a účinné regulace umělé inteligence se začleněním zásady „podřízenosti člověku“ do právních předpisů EU. Dosáhnout klimatických cílů díky spravedlivé transformaci, včetně směrnice o spravedlivé transformaci ve světě práce, a předvídáním a řízením změn na základě zapojení odborů a kolektivního vyjednávání. Zajistit všem právo na bezplatné celoživotní vzdělávání během pracovní doby.
 9. Bojovat proti sociálnímu dumpingu a podvodům. Regulovat roli zprostředkovatelů práce a zavést obecný unijní právní rámec omezující subdodávky a zajišťující společnou a nerozdílnou odpovědnost v celém subdodavatelském řetězci. Zlepšit prosazování pravidel mobility pracovních sil prostřednictvím účinnějšího Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).
 10. Spravedlivý na právech založený přístup k migraci a azylu. Posílit bezpečné, legální a regulérní migrační cesty, zvýšit ochranu, práva a podporu migrantů a žadatelů o azyl v rámci EU. Chránit životy ve Středozemním moři a na vnějších hranicích, a to i znovuzavedením evropského pátracího a záchranného mechanismu. Odmítnout politiku externalizace hranic a postavit se proti vícestranným a dvoustranným dohodám se státy, které nedodržují zásady právního státu a nerespektují lidská práva.
 11. Progresivní role Evropy ve světě. Zajistit, aby EU jednala globálně a prostřednictvím své obchodní politiky v souladu s naším sociálním modelem na podporu míru, demokracie, lidských práv, právního státu a globální ekonomické spravedlnosti, včetně ukončení ruské agresivní války proti Ukrajině.
 12. Spravedlivější a demokratičtější Evropa. Vytvořit protokol o sociálním pokroku, který by byl začleněn do Smluv a který by zaručil, že práva pracujících a sociální práva budou mít přednost před ekonomickými svobodami. Podporovat reformu evropských institucí s cílem zajistit sociálnější a demokratičtější EU. Podporovat rozšíření EU na základě plného dodržování práv pracujících a sociálních práv, sociálního dialogu a sociálních acquis EU.

EOK a naše sdružené organizace žádají evropské strany, kandidáty a kandidátky, aby podpořili hodnoty a priority pracujících a odborů uvedené v tomto manifestu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024, a aby s námi spolupracovali na dosažení konkrétních unijních opatření na podporu těchto hodnot a priorit v Evropském parlamentu v letech 2024–2029.

Přijato na zasedání výkonného výboru 27.–28. září 2023 v Madridu.