Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

s potěšením mohu konstatovat, že závěrem minulého měsíce se uskutečnil VII. Sjezd ČMKOS, který jednoznačně ukázal na správně zvolenou cestu českých odborů k řešení problémů svých členů a všech zaměstnanců v ČR.

VII. Sjezd ČMKOS jako významný předěl zhodnotil dosavadní činnost ČMKOS a ve své zprávě jasně konstatoval, že v průběhu posledních čtyř let došlo k růstu životní úrovně obyvatel v ČR, která je úzce propojená na nejvýznamnější aktivitu ČMKOS směřovanou k růstu mezd pod názvem „Konec levné práce“.

VII. Sjezd ČMKOS také přijal nový program na období 2018 – 2022, jehož hlavním cílem je obhajoba práv a zájmů členů ČMKOS a všech zaměstnanců. ČMKOS se zavázala k aktivní pomoci při zavádění opatření, která udrží dlouhodobý růst ČR, která udrží růst mezd a platů a ve svém důsledku udrží růst životní úrovně a posilování sociálních systémů.

V části programu týkajícího se profesního a celoživotního vzdělávání, jež úzce souvisí s rozvojem lidských zdrojů, se ČMKOS zavázala dále posilovat požadavky na zvýšení investic do vzdělávacího systému a na další rozvoj celoživotního vzdělávání, zejména prostřednictvím vícezdrojového financování z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že velmi úspěšný IIV. Sjezd ČMKOS ve svých dopadech posílil postavení ČMKOS a vytvořil podmínky pro rozvoj sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Pro nás jakožto zaměstnance ČMKOS to vytváří jednoznačnou odpovědnost při zajišťování nově schváleného programu. K takovému zajištění však potřebujeme především i Vaši spolupráci, na kterou se i nadále těším.

 

Praha, květen 2018

Mgr. Dušan Martinek, vedoucí odd. pro RLZ a projektovou činnost ČMKOS

 

    

Mgr. Dušan Martinek
Vedoucí odd. pro RLZ a projektovou činnost
tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458