Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

pevně věřím, že i v roce 2020 budeme úspěšně pokračovat nejen v obhajobě práv a zájmů členů ČMKOS, ale nadále také v realizaci již probíhajících či nově započatých projektů ČMKOS. Projektová činnost je nedílnou součástí programu ČMKOS a dotýká se úzce nejen sestavování a naplňování obsahových a programových priorit ČMKOS, ale také možnosti získávání nových zdrojů pro činnosti ČMKOS.

V souladu se závěry VII. Sjezdu ČMKOS z dubna 2018 je základní prioritou a posláním našeho oddělení úspěšně připravovat a realizovat podpůrné a vzdělávací projekty ČMKOS. Společně s vámi, zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS, je hlavním a základním cílem pomáhat naším členům a členkám úspěšně zdokonalovat vlastní profesní potenciál, vzdělávat odboráře a odborářky v duchu měnících se podmínek s vazbou na budoucnost práce, a v neposlední řadě posilovat schopnosti vést profesionální, efektivní a sebevědomý sociální dialog na všech jeho úrovních.

I pro pro tento rok 2020 připravilo tedy naše oddělení realizaci celkem pěti projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR. Všichni věříme, že jejich úspěšný průběh a naplňování jednotlivých stanovených cílů a výstupů posílí postavení ČMKOS a jejich členů jako relevantních a důstojných sociálních partnerů, a to nejen v oblasti osobnostního a profesního rozvoje, ale i v oblasti posilování sociálního dialogu obecně.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

 

Praha, únor 2020

Mgr. Dušan Martinek, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS

    

tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458