Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Českomoravská konfederace odborových svazů, IČO 00675458, se sídlem Politických vězňů 1419/11, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  1. adresa: Politických vězňů 1419/11
  2. datová schránka:
  3. email: info@cmkos.cz
  4. telefon: 739 505 444
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zákonný titul ke zpracování osobních údajů

 1. Zákonným titulem ke zpracování osobních údajů jsou
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
 3. ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.
Účely, zdroje, kategorie a třetí příjemci zpracovávaných osobních údajů

Zákonný důvod 

Účel 

Údaje 

Zdroj údajů 

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) 

Souhlas 

Marketing a propagace webu 

E-mailová adresa 

Formulář pro newsletter 

Ecomail.cz 

 

IV.
Cookies

 1. Jsou-li v bodě III. mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla:
  1. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
  2. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
  3. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
   1. ČMKOS v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 
 1. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

V.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI.
Předávání osobních údajů jiným subjektům

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, služeb uložiště dat, analytických nástrojů a marketingových služeb.
 2. Osobní údaje mohou být za podmínek stanovených právními předpisy zpřístupněny veřejnoprávním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí vždy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

 

VII.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Používáním webu ČMKOS a vyplňováním a odesíláním formulářů na webu ČMKOS potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a přijímáte je v rozsahu, v jakém jsou nutné ke zpracování pro splnění daného účelu.
 2. Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím internetových formulářů na webu ČMKOS potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste ji správci poskytl/a.
 

Toto znění podmínek nabývá účinnosti dnem 28. 3. 2024.