Název projektu: Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000890

Příjemce: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)

Partner projektu (bez finančního plnění): Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Období realizace: 1.1.2023 - 31.12.2025 (36 měsíců)

Cíle projektu:
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se rozhodla společně se svými členy a partnerem projektu Českomoravskou konfederací odborových svazů realizovat projekt, který by posílením úrovně sociálního dialogu v odvětvích pomohl sjednotit postupy a navrhovaná řešení sociálních partnerů na bipartitní úrovni ve vybraných problémových oblastech.

Hlavním cílem projektu je posílit úroveň sociálního dialogu v 7 odvětvích a podpořit adaptaci odvětví na změny. Za ČMKOS se do bipartitních jednání zapojí odborové svazy:

- Odborový svaz pracovníků knihoven
- Odborový svaz Stavba ČR
- Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
- Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
- Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
- Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Projekt předpokládá dosažení hlavního cíle projektu naplněním všech navržených specifických cílů projektu, kterých je definováno celkem 10.

Specifické cíle byly navrženy metodou SMART pro každou ze 6 připravených klíčových aktivit, tedy, že srozumitelně a jednoduše naformulovaný cíl bude snadné změřit a řídit v každé aktivitě, že bude akceptován jako relevantní a bude i dokončen v požadovaném čase.

Podrobný popis projektu a jeho výstupy budou průběžně doplňovány v průběhu jeho realizace na webových stránkách příjemce dotace KZPS, následně partnera projektu ČMKOS a na stránkách příslušných odborových svazů, zastoupených v bipartitních platformách.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.