NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálních partnerů pro vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních s vazbou na změny ve struktuře práce a zaměstnanost v období realizace Průmyslu - Společnosti 4.0.

Zkrácený název:  Sociální dialog a Společnost 4.0

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Doba realizace projektu: 1. ledna 2019 – 30. června 2022


CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je dosažení změny přístupu a myšlení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních tak, aby adekvátně reagovali na změny, které přináší uplatnění nových informačních a komunikačních technologií ve všech odvětvích ekonomiky i v oblasti veřejných služeb a správy (Průmysl 4.0, digitalizace, robotizace, Společnost 4.0 ad.).


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

"Sborník dobré praxe ze zahraničí – brána pro kolektivní vyjednávání"

  • Zveřejněno: 05.01.2022
„Sborník“ ve svém obsahu nabízí pohledy expertů z několika zemí EU na problematiku a současný stav a vývoj trhu práce s vazbou na odměňování a konvergenci mezd, a dále popisuje podíl odborů a dopady covidové krize na vedení sociálního dialogu a na výsledky konkrétního kolektivního vyjednávání s vazbou na mzdy, na jejich pokles, stagnaci anebo růst. V druhé části poukazuje na nutnost dalšího rozvoje celoživotního učení, jako činnosti, která bude výrazně a možná i jako jediná napomáhat k postavení každého z nás na budoucím trhu práce.

Brožura "Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v ČR"

  • Zveřejněno: 18.10.2021
Českomoravská konfederace odborových svazů ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vydaly společně "Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v České republice". Co tento dokument obsahuje?

Cílem je vrátit další vzdělávání do priorit rozvoje politiky zaměstnanosti v ČR a vstoupit do smysluplné debaty se státem o podpoře dalšího vzdělávání přesahující horizont 4 let. Klíčovými tématy jsou vytvoření ucelené národní strategie v oblasti dalšího vzdělávání, která doposud v ČR chybí, a vytvoření stálého národního koordinačního mechanismu pro další vzdělávání. Tím by mohl být Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání, jehož vznik plánuje Národní plán obnovy. Dalšími tématy, které odbory a zaměstnavatelé zmiňují, jsou kvalita dalšího vzdělávání, podpora sociálního dialogu v dalším vzdělávání prostřednictvím kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni nebo podpora inovativních řešení, např. role vzdělávacích ambasadorů či zaměstnavatelských fondů pro odborný rozvoj. Každá oblast je doplněna inspirativními příklady ze zahraničí.