Název projektu

320a – Úhrada nákladů činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2018 týkajících se ochrany zájmů zaměstnanců na trhu práce zejména v souvislosti se změnami právní regulace agenturního zaměstnávání a ochrany odborových práv v souvislosti se změnami podmínek pro evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.

Zkrácený název: § 320a – Trh práce, agentury práce a odbory

Termín realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

Cíl projektu

Činnosti vykonávané ČMKOS v roce 2018 budou v souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů (odborových organizací a organizací zaměstnavatelů) na celostátní a krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnanců, zaměřeny na hlavní změny provedené v roce 2017, které se této oblasti týkají, a to jak v oblasti věcných změn, tak podmínek pro působení organizací sociálních partnerů v rámci sociálního dialogu.

V roce 2018 budou tyto činnosti rozvíjet především sociální dialog směřující k ověření dopadů změn zákona o zaměstnanosti, popř. zákoníku práce, zejména pokud jde o právní úpravu agenturního zaměstnávání, na situaci na trhu práce a na kolektivní vyjednávání, diferencovaných dle odvětví, regionů, velkých měst až po jednotlivé vybrané podniky.

V roce 2018 se zaměříme zejména na vysvětlování a propagaci problémů agenturního zaměstnávání ve světle nových právních úprav, jejich dopadů na požadavky kladené na pracovní sílu, na možnosti uplatnění zaměstnanců touto formou, na rovnost zaměstnanců atd. Hlavním záměrem bude posoudit reálné dopady těchto změn z pohledu očekávání odborů spojených s přípravou nové regulace, tj. zejména pokud jde o omezení nelegálních forem a praktik v oblasti agenturního zaměstnávání či zamezení jeho zneužívání k obcházení pracovně právní regulace, zajištění většího vlivu sociálních partnerů, zejména odborových organizací, při využívání agenturního zaměstnávání v podnicích a posoudit příspěvek nové regulace k zachování sociálního smíru, udržení ekonomického růstu a rozvoji společnosti.