• Zveřejněno: 14.10.2016
 • Autor: Bohumil Čáp

(Celý dokument v příloze)

K sociální situaci a sociálnímu acquis EU

 1. Co považujete v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti za nejnaléhavější priority?

 

ČMKOS usiluje o rozvoj evropského sociálního modelu a v této souvislosti podporuje i snahy o legislativní úpravy vedoucí k dosažení evropských sociálních standardů. Úroveň zaměstnanosti je pro odbory zásadní prioritou, cílem musí být snižování nezaměstnanosti, která je v EU stále vysoká. Nutné je dbát na kvalitu pracovních míst, na jejich udržitelnost a v souvislosti s tím na spravedlivou hospodářskou politiku. Jsou nezbytné veřejné investice, které musejí být součástí hlavních priorit pilíře sociálních práv a které tak budou jistit i ostatní sociální opatření. Této politice musí sloužit mj. spravedlivější daňové systémy, boj proti daňovým únikům, podíl zisků velkých nadnárodních společností. Je nutná evropská průmyslová politika a evropská správa ekonomických záležitostí (governance) musí zahrnovat silný sociální rozměr, tj. sociální práva a svobody musí mít stejnou důležitost jako ekonomická práva a svobody.

Evropské sociální standardy musí zejména zahrnovat:

 • prosazení spravedlnosti, lidské důstojnosti, přiměřenosti sociálních dávek, dávek v nemoci, finanční udržitelnost sociálních systémů, odpovídající míru solidarity při rozdělování společenských prostředků;
 • zabránění přijímání jakýchkoliv opatření, která by vedla ke zvyšování míry chudoby a sociálnímu vyloučení;
 • dosažení plné zaměstnanosti a z ní vyplývajících sociálních a právních jistot zaměstnanců a podporu hospodářské a sociální politiky orientované na vytváření nových kvalitních pracovních míst;
 • prosazování a obhajobu takových sociálních a pracovněprávních norem, které plně respektují sociální standardy vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce, popřípadě dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána;
 • podporu pracovněprávních úprav zaručujících zaměstnancům dostatečnou míru sociální ochrany přímo ze zákona;
 • zajištění důstojných pracovních podmínek zaměstnanců, zejména pokud jde o mzdy a platy, bezpečnou práci, pracovní dobu, dovolenou na zotavenou, rovné zacházení, odborný a profesní růst a umožnění skloubit jejich pracovní a rodinný život;
 • zvýšení podílu výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti na HDP tak, aby tento podíl dosáhl úrovně obvyklé ve vyspělejších  zemích EU, a další rozšíření programů aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby se aktivní politika zaměstnanosti stala rozhodující součástí politiky zaměstnanosti a aby programy APZ pokrývaly plošně rizikové skupiny na trhu práce;
 • zabránění prodlužování pracovní doby a odmítnutí zavádění nedůstojných forem flexibilní práce, které by snižovaly pracovněprávní ochranu zaměstnanců;
 • zachování a zefektivnění mechanismů pasivní politiky zaměstnanosti nejméně dosavadní úrovně podpor v nezaměstnanosti a o pomoc zaměstnancům uvolňovaným v důsledku restrukturalizace a privatizace;
 • vyšší zapojení sociálních partnerů do rozhodovacích procesů a zvyšování účasti odborů na programech pro podporu zaměstnatelnosti obyvatelstva a při řešení dalších sociálních otázek;
 • podpora sociálního dialogu a respektování odborových práv v souladu s mezinárodními smlouvami;
 • právo na spolurozhodování ve významných firmách a zastoupení zaměstnanců v příslušných orgánech těchto firem;
 • podpora celoživotního vzdělávání.
Přílohy: