• Zveřejněno: 14.10.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), zastoupený třemi svými členy: Vladimírou Drbalovou (skupina Zaměstnavatelé), Lucií Studničnou (skupina Zaměstnanci) a Pavlem Trantinou (skupina Různé zájmy), organizoval v pátek 30. září v Praze společně se zastoupením Evropské komise diskusi se zástupci organizované občanské společnosti týkající se návrhu Evropského pilíře sociálních práv. Evropská komise byla zastoupena Radkem Malým z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Živé diskuse se aktivně zúčastnilo na třicet zástupců sociálních partnerů a neziskových organizací.

 

Setkání uvedla Vladimíra Drbalová, členka EHSV a Svazu průmyslu a dopravy, slovy: „Je třeba si vyhodnotit, jak lépe využít sociální dimenzi na podporu růstu, konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst ve všech zemích EU. Analýza nemusí nutně vést k nové legislativě, ale její lepší účelnosti.

 

Význam Evropského pilíře sociálních práv shrnul pan Pavel Trantina, člen EHSV zastupující Českou radu dětí a mládeže, následovně: „Evropský pilíř sociálních práv vidím jako příležitost zamyslet se a přehodnotit náš přístup k sociální politice: od rozpočtových škrtů k chytrým sociálním investicím, které se zhodnotí až do budoucna a které se mohou provádět v oblasti zdravotnictví, v sociální politice, ale i ve vzdělávání a dalších oblastech.“ Dodal: „Je třeba zabývat se zvyšující se sociální nerovností, protože ta je palivem extremismu a radikalismu. Právě chytré sociální investice jí mohou zabránit.“

 

Lucie Studničná, členka EHSV a Českomoravské konfederace odborových svazů, uvedla k tomuto tématu: „Sociální aspekty musí být v EU zrovnoprávněny s ekonomickými.“ Konkrétně k situaci v regionu SVE dodala: „Hlavním problémem v České republice a ve střední a východní Evropě je nedostatečné sbližování mezd a odliv kapitálu z ČR."

 

Diskuse s organizovanou občanskou společností (zaměstnavatelé, odbory, neziskové a profesní organizace) v jednotlivých členských státech se v celé Evropě konají od května do října 2016. Národní diskuse jsou platformou pro výměnu a shromáždění názorů na nejnaléhavější sociální a ekonomické problémy na vnitrostátní i evropské úrovni a pro zjištění, jak by Evropský pilíř sociálních práv mohl přispět k jejich řešení. Diskuse doplňují , do níž lze přispět do 31. prosince.

 

Pražská diskuse otevřela mnoho témat, například: sbližování mezd v rámci EU, uznávání kvalifikací, nové formy práce na dálku, rozdílné odměňování žen a mužů, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, dostupnost předškolních zařízení, koncept chytrých sociálních investic, sociální dialog, daňové úniky, aj.

 

Doporučení, jež z diskusí vyplynou, budou podkladem pro stanovisko EHSV k tomuto tématu, jež má být přijato v lednu 2017. Stanovisko se bude týkat řady otázek, včetně budoucnosti práce v kontextu měnících se podmínek v oblasti práce, jako je přechod na digitální ekonomiku v EU, jak může trh práce lépe řešit potřeby podniků, pracovníků a uchazečů o zaměstnání, jak zajistit udržitelnou, účinnou a kvalitní sociální ochranu a služby a jak by měly být podporovány a udržovány soudržné společnosti v Evropě. 

Přílohy: