ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: „Nastavení mechanismů spolupráce a komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců s autorizovanými osobami (AOs) pro zvýšení kvality zkoušek a procesu přípravy uchazečů v systému dalšího profesního vzdělávání“

Zkrácený název: Projekt MOZKAO 

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002020

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. března 2016 – 31. prosince 2017

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky k efektivnímu sociálnímu dialogu mezi sociálními partnery a autorizovanými osobami (tj. fyzickými i právnickými osobami, zmocněnými k provádění zkoušek z profesních kvalifikací) pro zkvalitnění procesu realizace zkoušek a tím i zlepšení kompetentnosti zaměstnanců či budoucích zaměstnanců – absolventů zkoušek z profesních kvalifikací. Sociální dialog bude probíhat prostřednictvím monitorovacích návštěv zkoušek a na kulatých stolech, zaměřených na řešení problémů při realizaci zkoušek.