ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0000026

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. listopadu 2015 – 30. června 2019

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery a dalšími relevantními subjekty prostřednictvím většího propojení jednotlivých úrovní sociálního dialogu z využitím zpětné vazby přímo od cílové skupiny projektu. Dalšími cíli projektu je zvýšit povědomí o přínosech sociálního dialogu v řešení vybraných problémů a dále iniciovat a realizovat tzv. účelová partnerství v regionech, která mají napomoci řešení konkrétních problémů.

Veškeré výstupy a informace o projektu, jeho průběhu a zapojení sociálních partnerů jsou umístěny na www.socialnidialog.cz v části „Projekty sociálních partnerů“, projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR.

Závěrečná konference – klíčová aktivita KA 01

  • Zveřejněno: 22.05.2019

Závěrečná konference projektu byla realizována jako součást klíčové aktivity KA 01 projektu.

Datum konání:  6. 6. 2019, 9.30 – 13.00,

Místo konání:

Hotel SVORNOST

Novozámecká 284, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice

 

Výstupy hloubkových rozhovorů – klíčová aktivita KA 01

  • Zveřejněno: 22.05.2019

Hloubkové rozhovory na konci projektu jsou sondou do aktuálního stavu sociálního dialogu v ČR v konečné fázi projektu po 2 letech od předchozího šetření. Cílem bylo porovnat a vyhodnotit změny. Realizace hloubkových rozhovorů v druhém kole byla od prosince 2018 do února 2019.

Regionální analýzy

  • Zveřejněno: 22.05.2019

V rámci klíčové aktivity projektu KA 2 - ROZVOJ ANALYTICKÉ A ODBORNÉ KAPACITY byly kromě tematických a odborných analýz realizovány také regionální analýzy. Regionální analýzy se týkají problematiky daných regionů, jsou tedy úzkou vazbu na konkrétní kraj/e, např. v souvislosti se zaměstnaností, dopravní obslužností, životním prostředím apod.