• Zveřejněno: 01.01.2016NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života.

Zkrácený název: Zkracování pracovní doby

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001831

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

 

CÍL PROJEKTU 

Ukázat cestu, jak dosáhnout prostřednictvím využívání efektivnějších flexibilních forem rozvržení pracovní doby a možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy. Ukázat, že toto může vzejít ze sociálního dialogu.

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou sociální partneři, definovaní RHSD a jejich členské základny (odborové a odvětvové svazy), zaměstnavatelé a zaměstnanci (odboráři) podniků vstupující do sociálního dialogu.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY (KA) PROJEKTU

KA 01 Zlepšování pracovní podmínek spojených s BOZP při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Cílem této KA je vytvořit návrhy změn zaměřené na problematiku BOZP při zavádění flexibilního rozvržení pracovní doby a jejího zkracování a vytvořit se zabezpečením výkonu zdraví neohrožující práce.

KA 02 Produktivita práce a konkurenceschopnost, zavádění a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby

Cílem této KA je vytvoření analyticko-koncepční podpory možnosti zavedení zkracování pracovní doby a efektivního využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby.

KA 03 Analýza stávající legislativy v oblasti pracovního práva

Cílem této KA je zmapování vývoje a využití různých flexibilních forem zaměstnanosti v ČR a také v širším mezinárodním měřítku zemí EU.

KA 04 Slaďování osobního a rodinného života s vazbou na zkracování pracovní doby

Cílem této KA je využití již zmapovaného dosavadního vývoje slaďování a využití flexibilních forem zaměstnanosti v ČR s možností zkracování pracovní doby s náhradou mzdy.

KA 05 Přenos zkušeností dobré praxe ze zahraničí

Cílem této KA a její přidanou hodnotou je zobecnění dobré praxe ze zahraničí do výše uvedených jednotlivých KA s vazbou na výstupy projektu.

KA 06 Řízení projektu

Cílem je dodržování obsahového, časového a finančního harmonogramu projektu.