Mezinárodní organizace práce (MOP - název v angličtině: International Labour Organization, zkratka: ILO) je celosvětovou specializovanou tripartitní organizací, jejímž hlavním cílem je usilovat o podporu sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv.
Byla založena 11. 4. 1919 v rámci Versailleského mírového procesu jako stálá úřadovna Společenství národů a v roce 1946 byla jako první ze specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. V roce 1969 jí byla udělena Nobelova cena míru.
 

Základním posláním Mezinárodní organizace práce je:

 • formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských práv, zdokonalování pracovních a životních podmínek a obohacování příležitostí zaměstnání
 • vytvářet mezinárodní pracovní standardy, které jsou garantovány také jedinečným způsobem dohlížení nad jejich aplikováním, sloužící jako směrnice pro národní orgány při realizaci této politiky
 • poskytovat rozsáhlé programy mezinárodní technické spolupráce formulované a prováděné v aktivním partnerství se členskými státy v zájmu pomoci zemím při účinném praktickém naplňování této politiky
 • zabezpečovat školení, vzdělávání, výzkumy a vydávat materiály na pomoc v tomto úsilí.
 

Mezinárodní organizace práce formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální úroveň základních pracovních práv) zejména v následujících oblastech:

 • základní principy práv v práci, zejména svoboda odborového sdružování a výkon odborových práv, odstranění diskriminace v práci a zajištění rovnosti v odměňování, odstranění nucené a dětské práce, rovnost příležitostí a zacházení
 • zaměstnanost, zejména zajištění důstojné práce pro všechny a boj proti nezaměstnanosti
 • sociální ochrana, zejména pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, migrace za prací
 • sociální dialog, zejména kolektivní vyjednávání
 • regionální a technická spolupráce
Neméně důležitou oblastí v činnosti MOP je poskytování technické pomoci zejména v oblastech profesního vzdělávání, politiky zaměstnanosti, pracovní administrativy, rozvoji managementu, družstev, sociálního zabezpečení, pracovní statistiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a poskytuje pro ně školící a poradenské služby.
 
Činnost MOP je finančně zabezpečována prostřednictvím finančních příspěvků členských států a schváleného rozpočtu. Pravidla činnosti jsou zakotvena v Ústavě a Jednacím řádu.
Sídlem MOP je Ženeva, úředními jazyky jsou angličtina, francouzština, španělština, ruština, arabština a čínština.
K 10.6.2016, kdy se novým členem stala Tonga, je v Mezinárodní organizaci práce sdruženo celkem 187 zemí z celého světa.
Veškeré informace k této organizaci jsou na internetové adrese: www.ilo.org

Publikace Svoboda sdružování

 • Zveřejněno: 09.11.2017

ČMKOS vydala unikátní publikaci Svoboda sdružování, přehled rozhodnutí a zásad svobodného sdružování
formulovaných Výborem pro svobodu sdružování Správní rady MOP.

Co je důstojná práce

 • Zveřejněno: 16.09.2016

Podle definice Mezinárodní organizace práce je důstojnou prací míněna ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může dostat produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti. Aby toho bylo dosaženo, je třeba propojit řadu prvků: možnost vykonávat produktivní práci, která je odpovídajícím způsobem ohodnocena; pracovní jistotu a sociální ochranu zaměstnanců a jejich rodin; zlepšení vyhlídek v osobním rozvoji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se k problémům, organizovat se a účastnit se na rozhodováních, která ovlivňují život zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházení s muži a ženami. Logicky sem patří i vedení sociálního dialogu jako nástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje.