Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 88 národních organizací z 37 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací (leden 2015). Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince r. 1995.

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni.

Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou pro EOK konzultace zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky, které jsou základem pro zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.

EOK usiluje o posílení sociálního rozměru EU a o vyvážený makroekonomický rámec, který zohledňuje potřeby a aspirace občanů EU. EOK je zapojena do vypracovávání hospodářské a sociální politiky na nejvyšší úrovni EU, v tomto směru spolupracuje s orgány a institucemi Evropské unie: spolupracuje se zástupci země, která právě předsedá EU, s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou. Znamená to, že EOK:

 • se účastní tripartitních sociálních summitů,
 • má právo na to, aby byla konzultována, spolu s dalšími evropskými sociálními partnery, pokud jde o přijímaná rozhodnutí týkající se zaměstnanosti, sociálních otázek a makroekonomické politiky;
 • udržuje úzké vztahy s poslanci Evropského parlamentu z různých politických uskupení;
 • koordinuje účast odborů v rámci konzultativních orgánů, kterými jsou Evropský hospodářský a sociální výbor (kde je naprostá většina členů zaměstnanecké skupiny z odborových organizací, které jsou členy EOK) a evropské agentury pro vzdělávání či pracovní a životní podmínky a BOZP.

Dvakrát do roka se konají setkání s Radou ministrů hospodářství a financí (ECOFIN), s představiteli Evropské centrální banky, Evropské komise a sociálních partnerů v rámci makroekonomického dialogu.

EOK hrála důležitou roli při vypracování legislativních textů EU, jako např. směrnice o evropských radách zaměstnanců, směrnice o informování a konzultování aj. Významným způsobem se EOK zasazovala o přijetí Listiny základních práv EU, vedla rozsáhlou kampaň za zakotvení odborových a sociálních práv v Listině a za to, aby Listina byla součástí Lisabonské smlouvy.

EOK usiluje o rozvoj evropského sociálního dialogu s evropskými zaměstnavateli jak po meziodvětvové linii, tak na úrovni odvětví (spadá do působnosti evropských odvětvových federací). Evropští sociální partneři (za zaměstnavatele BUSINESSEUROPE, Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků - UEAPME a Evropské centrum podniků veřejného sektoru - CEEP, za zaměstnance EOK) mají právo vyjednávat dohody na základě Smlouvy. Byla takto vyjednána řada rámcových dohod či rámce akcí k různým tématům na stanovená období.

EOK vede kampaně za prosazení svých požadavků, od r. 2000 uspořádala řadu evropským demonstrací, většinou u příležitosti zasedání Evropské rady.

Nejvyšším orgánem EOK je sjezd svolávaný jednou za čtyři roky, který mj. volí vedení EOK. Poslední 12. sjezd se konal Aténách v květnu 2011.

Výkonný výbor a Řídící výbor jsou užší orgány, kde jsou zastoupeny jednotlivé členské organizace a které se zabývají konkrétní formulací a realizací postojů a požadavků EOK.

Předsedou EOK je Rudy de Leeuw z Belgie, generálním tajemníkem je Luca Visentini z Itálie.

Více informací na www.etuc.org

Mezinárodní den žen: Za férovější sladění práce a mateřství

 • Zveřejněno: 08.03.2018

Již třetím rokem vede ČMKOS rozsáhlou kampaň proti levné práci v České republice. Její výsledky jsou povzbuzující, jelikož se podařilo dosáhnout výrazného zvýšení minimální mzdy, nastolil se trend zvyšování platů ve veřejné sféře, zejména pedagogů, zlepšily se podmínky pro kolektivní vyjednávání vyšších mezd. Kampaň pokračuje, zejména současná ekonomická situace je pro ni příznivá. Ve svém úsilí o zvýšení výdělků a odstraňování jejich rozdílů pokračuje i Evropská odborová konfederace (EOK), jíž je ČMKOS aktivním členem.

Jedním z cílů kampaně ČMKOS je snížit, ba nejlépe odstranit, rozdíl v odměňování žen ve srovnání s muži. Tato propast ve mzdách a platech stále přetrvává po celé Evropě, přičemž jednou z nejhlubších je v ČR, kde tento rozdíl činí v průměru 22%. Příčin nižších příjmů žen je celá řada, jsou propojené a pevně zakořeněné: stereotypní nahlížení na roli žen jak na pracovištích, tak v rodinném životě, feminizace některých odvětví atd. Velkým problém je slaďováním pracovního, rodinného a soukromého života.

Ve spojitosti s letošním Mezinárodním dnem žen chtějí evropské odbory zviditelnit a zesílit podporu přijetí návrhu směrnice, který předložila Evropská komise a jejímž cílem je zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Navrhovaná konkrétní opatření se zaměřují na uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů na trhu práce jsou nejvíce patrné v případě rodičů a osob s pečovatelskými povinnostmi, což se znatelně promítá do rozdílného odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly ovlivňují výši důchodů žen a mužů, a je známo, že se podílejí na vyšším riziku chudoby žen ve stáří. Návrh směrnice je důležitým počinem z hlediska evropského práva, neboť se zabývá placenou otcovskou dovolenou, nepřenosnou částí rodičovské dovolené, umožněním péče o děti a závislé členy rodiny, možnostmi flexibilních pracovních podmínek. EOK zdůrazňuje, že nová práva by umožnila, že řada žen v EU by se nemusela vzdát zaměstnání, pokud si to nepřejí nebo nemohou. Snížily by se výdaje na péči, které jsou spojeny se zdravotními a sociálními službami, a zaměstnaným otcům by bylo umožněno, aby měli podíl na péči a přispěli k praktickému prosazování rovnosti žen a mužů.

ČMKOS podporuje přijetí směrnice v rámci kampaně EOK. Kromě toho ČMKOS přichází s návrhem na indexaci mezd rodičů na rodičovské v souladu s růstem mezd v podniku, což by bylo konkrétním krokem ke snižování rozdílu v odměňování a snížení ztráty v příjmech pečujícího rodiče. ČMKOS v této souvislosti rovněž soudí, že je nutné, aby byly podle školského zákona vytvořeny podmínky, které umožní umístit bez problémů již dvouleté děti do mateřských škol, budou-li to rodiče potřebovat.

Světový den důstojné práce 2017

 • Zveřejněno: 06.10.2017

Odborové organizace ze všech kontinentů si každý rok 7. října připomínají Světový den důstojné práce.

Důstojná práce musí být na prioritou všech - pracujících, zaměstnavatelů i vlád.

Důstojná práce je základem důstojného života, příležitostí k obživě a přispěním komunitě.

Pracující se organizují prostřednictvím odborových organizací s cílem dosažení důstojné práce: přijatelné pracovní doby, spravedlivé mzdy, nemocenské, placené dovolené atd. Žádnou z těchto věcí zaměstnanci nezískali, pokud si je nevymohli společnou organizací a mobilizací. V některých zemí je nezískali doposud a v jiných jsou jim postupně odebírány.

Nepřítelem důstojné práce je, a vždy byla, korporátní nenasytnost. Nadměrné zisky lze získat pouze na úkor pracujících a v posledních letech zisky rostly, zatímco mzdy, jako podíl na celkovém bohatství, klesaly. V Evropě od poloviny sedmdesátých let se mzdy, jako procento roční tvorby bohatství, neustále snižují - z téměř 73% až na dnešních 63%: pokles o cca 10 procentních bodů.

EOK podporuje právo zůstat pro občany EU žijící a pracující ve Spojeném Království a občany UK žijící a pracující v EU

 • Zveřejněno: 31.10.2016

Evropská odborová konfederace si je vědoma toho, že rozhodnutí britského elektorátu 23. června vyvolává velké obavy mezi občany EU žijícími a pracujícími ve Velké Británii a mezi britskými občany žijícími a pracujícími ve zbytku EU. Jejich budoucnost je nyní zpochybněna, a je tedy zásadní, aby měli jistotu prostřednictvím garance, že mají právo zůstat na neurčito. Jsme přesvědčeni, že toto právo by mělo být garantováno bezpodmínečně a jednostranně příslušnými vládami: tyto lidi nemůžeme používat jako vyjednávací trumf nebo vyjednávací výhodu a odsuzujeme politiky, kteří navrhují, aby byli tito lidé tímto způsobem zneužíváni.

EOK proto vítá jasnou pozici své britské členské organizace TUC, že občanům EU žijícím a pracujícím v UK by mělo být garantováno právo zůstat a vyzývá britskou vládu, aby toto právo udělila jednostranně, a naléhá na členské organizace v jiných zemích EU, aby přiměly své vlády k udělení práva zůstat britským občanům. Vyzýváme politiky v celé EU a v Evropském parlamentu, aby tyto názory vyslyšeli.

S vědomím skutečnosti, že volný pohyb osob je významný pro ostrov Irsko vyzývá EOK obě vlády – britskou i irskou – k podpoře trvalého volného pohybu osob na ostrově.

Pozice EOK k Evropskému pilíři sociálních práv

 • Zveřejněno: 13.10.2016

Priority EOK v současné fázi Konzultace s Evropskou komisí k Evropskému pilíři sociálních práv, které přijal mimořádný výkonný výbor 6. září 2016

Poziční dokument uvádí zjištění a doporučení EOK k Evropskému pilíři sociálních práv v polovině konzultačního procesu a shrnuje požadavky EOK do sedmi prioritních oblastí. Těmi jsou:

 1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
 2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
 3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
 4. Spravedlivá mobilita
 5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
 6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
 7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy