Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 88 národních organizací z 37 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací (leden 2015). Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince r. 1995.

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských práv a žít na vysoké úrovni.

Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou pro EOK konzultace zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky, které jsou základem pro zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě.

EOK usiluje o posílení sociálního rozměru EU a o vyvážený makroekonomický rámec, který zohledňuje potřeby a aspirace občanů EU. EOK je zapojena do vypracovávání hospodářské a sociální politiky na nejvyšší úrovni EU, v tomto směru spolupracuje s orgány a institucemi Evropské unie: spolupracuje se zástupci země, která právě předsedá EU, s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou. Znamená to, že EOK:

 • se účastní tripartitních sociálních summitů,
 • má právo na to, aby byla konzultována, spolu s dalšími evropskými sociálními partnery, pokud jde o přijímaná rozhodnutí týkající se zaměstnanosti, sociálních otázek a makroekonomické politiky;
 • udržuje úzké vztahy s poslanci Evropského parlamentu z různých politických uskupení;
 • koordinuje účast odborů v rámci konzultativních orgánů, kterými jsou Evropský hospodářský a sociální výbor (kde je naprostá většina členů zaměstnanecké skupiny z odborových organizací, které jsou členy EOK) a evropské agentury pro vzdělávání či pracovní a životní podmínky a BOZP.

Dvakrát do roka se konají setkání s Radou ministrů hospodářství a financí (ECOFIN), s představiteli Evropské centrální banky, Evropské komise a sociálních partnerů v rámci makroekonomického dialogu.

EOK hrála důležitou roli při vypracování legislativních textů EU, jako např. směrnice o evropských radách zaměstnanců, směrnice o informování a konzultování aj. Významným způsobem se EOK zasazovala o přijetí Listiny základních práv EU, vedla rozsáhlou kampaň za zakotvení odborových a sociálních práv v Listině a za to, aby Listina byla součástí Lisabonské smlouvy.

EOK usiluje o rozvoj evropského sociálního dialogu s evropskými zaměstnavateli jak po meziodvětvové linii, tak na úrovni odvětví (spadá do působnosti evropských odvětvových federací). Evropští sociální partneři (za zaměstnavatele BUSINESSEUROPE, Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků - UEAPME a Evropské centrum podniků veřejného sektoru - CEEP, za zaměstnance EOK) mají právo vyjednávat dohody na základě Smlouvy. Byla takto vyjednána řada rámcových dohod či rámce akcí k různým tématům na stanovená období.

EOK vede kampaně za prosazení svých požadavků, od r. 2000 uspořádala řadu evropským demonstrací, většinou u příležitosti zasedání Evropské rady.

Nejvyšším orgánem EOK je sjezd svolávaný jednou za čtyři roky, který mj. volí vedení EOK. Poslední 12. sjezd se konal Aténách v květnu 2011.

Výkonný výbor a Řídící výbor jsou užší orgány, kde jsou zastoupeny jednotlivé členské organizace a které se zabývají konkrétní formulací a realizací postojů a požadavků EOK.

Předsedou EOK je Rudy de Leeuw z Belgie, generálním tajemníkem je Luca Visentini z Itálie.

Více informací na www.etuc.org

Ukrajina: Putinova válka musí skončit

 • Zveřejněno: 03.03.2022

Společné prohlášení EOK a MEOK k Ukrajině

Evropská odborová konfederace (EOK) a Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) odsuzují ruskou invazi na Ukrajinu a požadují, aby všechny ruské síly okamžitě opustily Ukrajinu.

Útok na Ukrajinu je hrubým porušením mezinárodního práva a územní celistvosti Ukrajiny jako svrchovaného a demokratického státu.

Minimální mzda v zemích Visegrádu - konference

 • Zveřejněno: 08.12.2020
ČMKOS ve spolupráci s belgickou odborovou centrálou ACV-CSC (lacsc.be) a Evropskou odborovou konfederací (www.etuc.org) uspořádala videokonferenci o chystané směrnici EU k minimálním mzdám a jejím dopadu na země Visegrádu. Pozvání přijal i eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit, kterého zástupci visegrádských odborových svazů informovali o situaci na východní straně EU. Z následné diskuse vyplynulo, že směrnice podporující růst minimálních mezd a zvyšování pokrytí kolektivními smlouvami je nezbytným krokem na ceste ke konvergenci této části EU směrem k vyspělejším sousedům.

Publikace ETUI: Zkracování pracovní doby - proč a jak

 • Zveřejněno: 19.11.2020
Evropský odborový institut zveřejnil přehlednou publikaci Zkracování pracovní doby: proč a jak.

Po desítkách let postupného zkracování pracovní doby vidíme v posledních několika letech náznaky opačného trendu. V reakci na tento vývoj se odborové hnutí vrátilo ke svému historickému cíli a jeho představitelé opět začali volat po zkracování pracovní doby. Cílem této příručky je přispět k této debatě a zaměřit se na důvody, proč by zkrácení pracovní doby mohlo být žádoucí, a také na související organizační aspekty. Efektivita zkrácení pracovní doby se pochopitelně odvíjí od toho, jakým způsobem je takový krok proveden. Existuje řada různých možností, které jsou v této publikaci popisovány za pomoci reálných experimentů ukazujících její efektivitu. Přehled důvodů pro zkracování pracovní doby, různé způsoby jejího provedení a posouzení pěti krátkých případových studií představují základ pro velmi potřebnou diskuzi na téma, jak zkrátit pracovní dobu udržitelným způsobem.

Čeká nás dalších sto let platové nerovnosti mezi ženami a muži?

 • Zveřejněno: 07.10.2020
Důstojná práce pro nás znamená, že zaměstnanec má zaslouženou odměnu, dostatek volného času, kvalitní pracovní podmínky neohrožující jeho zdraví a že se může sdružovat, zakládat odbory a hájit svá práva. A také stejný plat za stejnou práci! Údaje Eurostatu ukazují, že rozdíly v odměňování žen a mužů v EU se za posledních osm let zmenšily o 1%, což znamená, že ženy v Českubudou na stejnou mzdu čekat až do roku 2121. Více se dozvíte v článku.

 

Evropské odbory drtivou většinou podpořily zavedení evropské minimální mzdy

 • Zveřejněno: 04.09.2020
Drtivá většina evropských odborových svazů zastupujících 45 milionů pracujících hlasovala pro nový zákon EU na podporu spravedlivých minimálních mezd a kolektivního vyjednávání.
 
Po obsáhlé a otevřené diskusi podpořili členové Evropské odborové konfederace odborových svazů (EOK) výzvu k přijetí evropské směrnice většinou 85 % hlasů. Hlasování se zúčastnilo 87 národních odborových centrál z celé Evropy a 10 evropských odvětvových odborových federací.
 
Nyní je vyvíjen tlak na předsedkyni Evropské komise, Ursulu von der Leyen, aby splnila svůj slib, že do 100 dnů předloží návrh, který má „zajistit, aby měl každý pracující v naší Unii [nárok na] spravedlivou minimální mzdu".
 
EOK využije mandát k tomu, aby vyzvala Komisi k předložení směrnice, která zajistí, že:
 
 • Členské státy nemohou stanovit své zákonné minimální mzdy pod hranici důstojnosti*
 • Bude konec nekalým praktikám, jako jsou srážky zaměstnavatelů ze zákonné minimální mzdy
 • Právo na kolektivní vyjednávání bude zaručeno, podporováno a chráněno v každém členském státě
 
Podpora odborů pro takovouto evropskou iniciativu je rovněž podmíněna zárukou, že členské státy, které v současnosti určují mzdy pouze prostřednictvím kolektivního vyjednávání, nikdy nebudou povinny zavést zákonný systém minimální mzdy.