Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 329 členů ze všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 11 členů z celkových 12, na které má ČR nárok, protože jeden kandidát do III. skupiny nebyl Radou EU schválen.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Jana Hartman Radová, Alena Mastantuono, David Sventek, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana Popelková, Lucie Studničná, Dana Sakařová

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš Curylo, Jarmila Dubravská

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2020 do podzimu 2025.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

573. plenární zasedání EHSV - říjen 2022

 • Zveřejněno: 30.11.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 573. hybridním plenárním zasedání ve dnech 26. – 27. října 2022:

 • schválil 31 stanovisek;
 • přijal usnesení na téma Zažehnání existenční hrozby díky společnému úsilím: sociální partneři a občanská společnost za provádění ambiciózních opatření v oblasti klimatu – které se zúčastnila Pegah Moulana, koordinátorka zodpovědná za propagaci v organizaci Youth and Environment Europe;
 • vedl rozpravu o obnovené dohodě o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem a vedl rozpravu o pracovním programu Evropské komise na rok 2023 za účasti Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled;
 • vedl rozpravu o zlepšení účasti žen na podnikání a zaměstnanosti: problematika genderu a intersekcionality – pořádanou v souvislosti s Týdnem genderové rovnosti v Evropském parlamentu a s přijetím stanoviska Posílení rovnosti v EU (SOC/724) a stanoviska Rodinní příslušníci pečující o osoby se zdravotním postižením a starší osoby (SOC/730) – které se zúčastnila Evelyn Regner, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
 • vedl rozpravu Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU – pořádanou v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/770 – které se zúčastnil prof. Leonardo Meeus.

572. plenární zasedání EHSV - září 2022

 • Zveřejněno: 25.11.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 572. hybridním plenárním zasedání ve dnech 21. – 22. září 2022:

 • schválil 28 stanovisek;
 • vedl rozpravu o úloze organizované občanské společnosti a měst, pokud jde o odolnost a oživení v kontextu asymetrických šoků a nepředvídaných krizí za účasti náměstka MMR ČR Radima Sršně;
 • vedl rozpravu o zajištění účinných a přístupných unijních politik v oblasti zdraví a péče připravených na budoucí výzvy za účasti Margaritise Schinase, místopředsedy Evropské komise pro podporu evropského způsobu života;
 • vedl rozpravu k tématu Malé a střední podniky v Evropě – výzvy a vyhlídky za účasti Davida Clarinvala, místopředsedy vlády a ministra pro střední třídy, osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu (Belgie), Isabelle Schömann, konfederální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů (EOK) a Véronique Willems, generální tajemnice organizace SMEunited;
 • vedl rozpravu k důstojná práce na celém světě – pořádané v souvislosti se stanoviskem SOC/727 – za účasti Heinze Wernera Kollera, regionálního ředitele – Regionální kancelář MOP pro Evropu a Střední Asii.

571. plenární zasedání EHSV - červenec 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 571. hybridním plenárním zasedání ve dnech 13. – 14. července 2022:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vedl rozpravu k prioritám českého předsednictví Rady, které se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský;
 • vedl rozpravu k prioritám Evropského výboru regionů, které se zúčastnil předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska SOC/726 Potírání násilí vůči ženám a stanoviska SOC/731 Genderová rovnost rozpravu k zajištění genderové rovnosti a potírání genderově podmíněného násilí, které se zúčastnila Cristina Fabre, vedoucí týmu pro otázky týkající se genderově podmíněného násilí, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE);
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska REX/544 rozpravu k činnosti nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření, které se zúčastnil ekonom a spisovatel Fredrik Erixon;
 • přijal usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023.

570. plenární zasedání EHSV - červen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 570. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. června 2022:

 • schválil 13 stanovisek a 1 hodnotící zprávu;
 • vedl rozpravu k digitálním právům a zásadám v souvislosti se stanovisky EHSV INT/976–988 a INT/978, které se zúčastnil prof. Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí oddělení pro globální správu, regulaci, inovace a digitální ekonomiku, Centrum pro evropská politická studia;
 • vedl rozpravu k výsledkům Konference o budoucnosti Evropy a navazujícím opatřením, které se zúčastnila Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii;
 • vedl rozpravu k situaci na Ukrajině a přijetí usnesení EHSV Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti, které se zúčastnili Jeho Excelence Vsevolod Čentsov, velvyslanec a vedoucí Mise Ukrajiny při Evropské unii, Marta Barabdij z Promote Ukraine a Marija Korolčuk, zástupkyně Community Organised Relief Effort (CORE) a Funky Citizens;
 • přijal usnesení Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti.

569. plenární zasedání EHSV - květen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 569. hybridním plenárním zasedání ve dnech 18. – 19. května 2022:

 • schválil 26 stanovisek;
 • vedl diskusi o oživení a odolnosti, v souvislosti s přijetím usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – jak ho můžeme zlepšit?, za přítomnosti místopředsedy Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí, které se zúčastnil Valdis Dombrovskis;
 • přijal usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech
 • vedl diskusi k evropským reakcím, jejichž cílem je posílení ekonomiky a společnosti v současném geopolitickém kontextu, za přítomnosti předsedy Evropské rady Charlese Michela;
 • vedl diskusi související s přijetím stanoviska ECO/561 k návrhu rozhodnutí o vlastních zdrojích o nové generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanovisek INT/971 „Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy“ a INT/981 „Státní podpora / zdravotní a sociální služby“ diskusi o přezkumu politiky hospodářské soutěže připravené na nové výzvy.

568. plenární zasedání EHSV - březen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 568. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. března 2022:

 • schválil 27 stanovisek;
 • vedl diskusi o usnesení Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad, které se zúčastnili:
 • Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní věci,
 • Anatolij Kinach, předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady,
 • Alexander Šubin, předseda ukrajinské platformy občanské společnosti,
 • Gennadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory,
 • zástupce Ukrajinského národního shromáždění osob se zdravotním postižením a
 • Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Open Russia;
 • vedl diskusi o iniciativě Nový evropský Bauhaus, které se zúčastnila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí, kterou přednesl zástupce této evropské občanské iniciativy Helmut Burtscher-Schaden, PhD, biochemik, organizace GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria;
 • přijal revidovaný jednací řád Evropského hospodářského a sociálního výboru.