Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 329 členů ze všech 27 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 11 členů z celkových 12, na které má ČR nárok, protože jeden kandidát do III. skupiny nebyl Radou EU schválen.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Jana Hartman Radová, Alena Mastantuono, David Sventek, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana Popelková, Lucie Studničná, Dana Sakařová

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš Curylo, Jarmila Dubravská

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2020 do podzimu 2025.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

571. plenární zasedání EHSV - červenec 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 571. hybridním plenárním zasedání ve dnech 13. – 14. července 2022:

 • schválil 21 stanovisek;
 • vedl rozpravu k prioritám českého předsednictví Rady, které se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský;
 • vedl rozpravu k prioritám Evropského výboru regionů, které se zúčastnil předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska SOC/726 Potírání násilí vůči ženám a stanoviska SOC/731 Genderová rovnost rozpravu k zajištění genderové rovnosti a potírání genderově podmíněného násilí, které se zúčastnila Cristina Fabre, vedoucí týmu pro otázky týkající se genderově podmíněného násilí, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE);
 • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska REX/544 rozpravu k činnosti nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření, které se zúčastnil ekonom a spisovatel Fredrik Erixon;
 • přijal usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023.

570. plenární zasedání EHSV - červen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 570. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. června 2022:

 • schválil 13 stanovisek a 1 hodnotící zprávu;
 • vedl rozpravu k digitálním právům a zásadám v souvislosti se stanovisky EHSV INT/976–988 a INT/978, které se zúčastnil prof. Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí oddělení pro globální správu, regulaci, inovace a digitální ekonomiku, Centrum pro evropská politická studia;
 • vedl rozpravu k výsledkům Konference o budoucnosti Evropy a navazujícím opatřením, které se zúčastnila Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii;
 • vedl rozpravu k situaci na Ukrajině a přijetí usnesení EHSV Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti, které se zúčastnili Jeho Excelence Vsevolod Čentsov, velvyslanec a vedoucí Mise Ukrajiny při Evropské unii, Marta Barabdij z Promote Ukraine a Marija Korolčuk, zástupkyně Community Organised Relief Effort (CORE) a Funky Citizens;
 • přijal usnesení Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti.

569. plenární zasedání EHSV - květen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 569. hybridním plenárním zasedání ve dnech 18. – 19. května 2022:

 • schválil 26 stanovisek;
 • vedl diskusi o oživení a odolnosti, v souvislosti s přijetím usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – jak ho můžeme zlepšit?, za přítomnosti místopředsedy Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí, které se zúčastnil Valdis Dombrovskis;
 • přijal usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech
 • vedl diskusi k evropským reakcím, jejichž cílem je posílení ekonomiky a společnosti v současném geopolitickém kontextu, za přítomnosti předsedy Evropské rady Charlese Michela;
 • vedl diskusi související s přijetím stanoviska ECO/561 k návrhu rozhodnutí o vlastních zdrojích o nové generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU;
 • vedl v souvislosti s přijetím stanovisek INT/971 „Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy“ a INT/981 „Státní podpora / zdravotní a sociální služby“ diskusi o přezkumu politiky hospodářské soutěže připravené na nové výzvy.

568. plenární zasedání EHSV - březen 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 568. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. března 2022:

 • schválil 27 stanovisek;
 • vedl diskusi o usnesení Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad, které se zúčastnili:
 • Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní věci,
 • Anatolij Kinach, předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady,
 • Alexander Šubin, předseda ukrajinské platformy občanské společnosti,
 • Gennadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory,
 • zástupce Ukrajinského národního shromáždění osob se zdravotním postižením a
 • Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Open Russia;
 • vedl diskusi o iniciativě Nový evropský Bauhaus, které se zúčastnila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí, kterou přednesl zástupce této evropské občanské iniciativy Helmut Burtscher-Schaden, PhD, biochemik, organizace GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria;
 • přijal revidovaný jednací řád Evropského hospodářského a sociálního výboru.

567. plenární zasedání EHSV - únor 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 567. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. února 2022:

 • schválil 18 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Dopad pandemie COVID-19 na základní práva a právní stát napříč EU a budoucnost demokracie v souvislosti se stanoviskem SOC/691 k témuž tématu, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost paní Věra Jourová;
 • vedl diskusi na téma Jak zajistit, aby byl cestovní ruch odolnější, inovativnější a udržitelnější? v souvislosti se stanoviskem INT/949, jíž se zúčastnili paní Martha Schultz, výkonná ředitelka Schultz Group, místopředsedkyně EUROCHAMBRES a místopředsedkyně Rakouské hospodářské komory, pan Alberto Corti, vedoucí odboru cestovního ruchu Všeobecné italské konfederace podniků, odborných profesí a osob samostatně výd…

566. plenární zasedání EHSV - leden 2022

 • Zveřejněno: 05.08.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 566. hybridním plenárním zasedání ve dnech 19. – 20. ledna 2022:

 • schválil 16 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit francouzského předsednictví, které se na dálku zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti ve francouzské vládě Clément Beaune;
 • vedl diskusi týkající se Evropského roku mládeže 2022, které se zúčastnila zástupkyně programu „Mladí političtí vůdci“ AnneKjær Bathel, generální tajemník Evropského fóra mládeže Joe Elborn a předsedkyně Evropského řídícího výboru pro mládež při Radě Evropy Miriam Teuma.