• Zveřejněno: 25.07.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 518. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 14. července 2016

  • schválil 12 stanovisek a Usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2017;
  • vedl diskusi o budoucnosti Evropské unie, které se zúčastnil pan Sandro Gozi, státní tajemník italského úřadu předsedy vlády pověřený evropskými záležitostmi;
  • vedl diskusi o evropské politice v oblasti hospodářské soutěže, které se zúčastnila paní Margrethe Vestager, komisařka pro hospodářskou soutěž;
  • a vyslechl prezentaci priorit slovenského předsednictví Rady EU, které se zúčastnil pan Ivan Korčok, „ministre délégué“ pověřený zastupováním SR při výkonu předsednictví v Radě EU.

TEN/584

Digitální pilíř růstu: počítačově zdatní senioři, potenciál 25 % evropského obyvatelstva (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/595

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS

 

ECO/406

Akční plán v oblasti DPH

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí

 

SC/043

Evropská občanská iniciativa (přezkum) (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/581

Balíček opatření v oblasti letectví I

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro evropské letectví

 

NAT/683

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 COM(2016) 134 final – 2016/0074 (COD)

 

NAT/684

Vytvoření koalice mezi občanskou společností a orgány na nižší než celostátní úrovni správy s cílem splnit závazky Pařížské dohody (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/686

Akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

 

NAT/691

Dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

 

CCMI/141

Průmysl 4.0 a digitální transformace: další postup

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu

 

CCMI/144

Případné přiznání statusu tržního hospodářství Číně (v zájmu nástrojů ochrany trhu) a jeho dopady v hlavních průmyslových odvětvích z hlediska zaměstnanosti a růstu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/146

Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

 

Usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2017

 

Newsletter červenec 2016

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://memportal.eesc.europa.eu/