Jak se stát odborářem nebo odborářkou?

Nejjednodušší způsob, jak se stát odborářem, a podílet se na utváření pracovních podmínek je vstup do již existující odborové organizace. Odborovou organizaci si můžete rovněž založit.

 • vstoupení a získání členství v již existující odborové organizaci, která u zaměstnavatele působí
  • Informaci o působení odborové organizace u zaměstnavatele lze získat již při nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost každého zaměstnance při vzniku pracovního poměru seznámit s kolektivní smlouvou. Pokud to zaměstnavatel neudělá, zeptej se kolegů.
 • vstoupení do uskupení členů, popř. odborové organizace, popř. odborového svazu, jež působí mimo zaměstnavatele
  • vstoupí-li alespoň 3 zaměstnanci, může odborová organizace začít u zaměstnavatele působit
 • založení vlastní odborové organizace společně s dalšími kolegy.

 

Jak založit odborovou organizaci?

Při založení odborové organizace nejste sami! Využijte pomoci profesionálů!

Pomoc odborového svazu.

Nejjednodušší způsob, jak odborovou organizaci založit, je využití služeb některého z existujících odborových svazů, které poskytnou plnou pomoc a administrativní a právní servis. Příslušný odborový svaz si lze vybrat podle převládajícího odvětví, v němž zaměstnavatel působí (seznam odborových svazů sdružených v ČMKOS).

Svépomoc – samostatné založení

Pokud se rozhodnete nevyužít servisu odborových svazů, můžete si odborovou organizaci založit sami. Stačí k tomu, aby alespoň tři osoby vytvořily přípravný výbor odborové organizace a zaslaly návrh na evidenci odborové organizace k příslušnému rejstříkovému soudu. Přílohou návrhu na evidenci musí být stanovy, které musí obsahovat především název a sídlo odborové organizace, cíl její činnost (ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců a vhodných a spravedlivých pracovních podmínek), její orgány (předseda, resp. statutární orgán), způsob jejich ustavení a určení orgánů oprávněných jednat jménem odborové organizace, a zásady hospodaření.

 

Působení u zaměstnavatele – od kdy, podmínky

Aby mohla založená odborová organizace u zaměstnavatele působit (zastupovat zaměstnance, kolektivně vyjednávat, mít právo na projednání, informace a spolurozhodování) musí splnit podmínky působení, tj.

 • alespoň tři zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru jsou současně členy
 • oznámení o splnění podmínek působení u zaměstnavatele písemně zaměstnavateli

Odborová organizace působí u zaměstnavatele ode dne následujícího po dni, kdy zaměstnavateli splnění podmínek oznámila (vzniká právo na ochranu odborových funkcionářů, na kolektivní vyjednávání apod.).

 

Působení u zaměstnavatele – práva odborové organizace

Odborová organizace zastupuje zájmy zaměstnanců u zaměstnavatele a má právo na

 • informace (např. o předpokládaném hospodářském růstu, popř. rozvazování pracovních poměrů se zaměstnanci)
 • projednání (např. hromadná úprava pracovní doby, tj. změna pracovního režimu, či projednávání individuálních stížností zaměstnanců, či účast na vyšetření pracovního úrazu a stanovení výše škody, kterou má zaměstnanec zaměstnavateli hradit)
 • spolurozhodování (např. určení čerpání hromadné dovolené, vydání plánu dovolených, či vydání pracovního řádu)
 • kolektivní vyjednávání (např. zvýšení mzdy, zkrácení týdenní pracovní doby bez snížení mzdových nároků, sjednání benefitů – stravenek, zvýšení příplatků apod.)

!Jen odborová organizace má právo kolektivně vyjednávat a může uzavřít kolektivní smlouvu, garantovat nárůst mezd a výhodnějších pracovních podmínek.

 

Nebojte se a nenechte se odradit!

 • založení odborové organizace nemůže zaměstnavatel zakázat
 • oznamovat jména členů není odborová organizace povinna (odborové členství je citlivý osobní údaj)
 • pro členství v odborech nemůžete být zaměstnavatelem znevýhodňování
 • ochrana před výpovědí chrání odborové funkcionáře před skončením pracovního poměru
 • odborovou činnost nemusíte dělat po pracovní době. K výkonu činnosti odborového funkcionáře přísluší zaměstnanci volno s náhradou mzdy/platu  - tzv. „uvolněný funkcionář“.
 • povinnost zaměstnavatele vytvořit podmínky pro činnost odborových organizací