Třetí kulatý stůl RROS ČMKOS Pardubického kraje, 18.10.2011

  • Zveřejněno: 01.11.2011


O posilování  sociálního  dialogu v úterý  debatovali  představitelé  Pardubického  kraje s odboráři.  V hotelu  Zlatá  štika  se  zaměřili  na  vzdělávání a pracovní  trhy.  Dalšími  tématy  byla  doprava,  dopravní  obslužnost a zdravotní  péče v kraji.
„Cílem  kulatého  stolu,  které  pořádáme v rámci  projektu  Posilování  sociálního  dialogu – služby  pro  zaměstnance,  je  navázání  dialogu k současným  problémům,  které  jsou  znepokojující,“  zahájil  debatu  předseda  Regionální  rady  Odborových  svazů  ČMKOS  Pardubického  kraje  Josef  Hostinský.

Hejtman  Radko  Martínek  uvedl,  že  Pardubický  kraj  se  ve  výsledcích  hospodaření  propracoval  do  první  poloviny  mezi  čtrnácti  kraji:  „Přetrvává  však  jeden  problém, a to  regionální  členění  uvnitř  Pardubického  kraje,  které   

Informace z jednání RROS dne 30.9.2011

  • Zveřejněno: 01.11.2011

Na zasedání RROS Pardubického kraje se zúčastnila místopředsedkyně ČMKOS 
Ing. Radka Sokolová, která ve svém vystoupení informovala přítomné o:
- připravované demonstraci se sdruženími, občanskými iniciativami, která se koná 22.10. 2011 v Praze

- petici za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecním referendu
- stavu členské základny, stav je na hranici udržitelnosti
- magazínu Revue Sondy
- dále o plánované manifestaci v Brně 10 a17.11. 2011.
Jako host vystoupila paní Ivana Burešová regionální pracovník OS zdravotnictví. Seznámila členy 
RROS o současném stavu ve zdravotnictví a situaci Vysokomýtské nemocnice s následnou péčí. Dále se RROS zabýval přípravou 28. kulatého stolu který se bude konat 18.10.2011 a bude na téma „Vzdělávání a pracovní trh“.
cmkos_import

Informace z jednání RROS ze dne 1.7.2011

  • Zveřejněno: 25.10.2011

Ředitel Úřadu práce pan Ing. Petr Klimpl seznámil členy regionální rady se stavem nezaměstnanosti v regionu k 30.6.2011. Počet uchazečů na 1 volné místo je 7,8 a míra nezaměstnanosti 7,5.

Jako host vystoupil Ing. Arch. Petráň poslanec za VV Parlamentu ČR za Sdružení pro Pardubice. 
Seznámil přítomné se svoji práci v poslanecké sněmovně a zodpověděl dotazy členů RROS.
V reakci na jeho vystoupení a současnou situaci připravil předseda článek pro odborový časopis Sondy revue č.11.
cmkos_import

Vznik krajské tripartity se blíží

  • Zveřejněno: 04.05.2010

Jednání o krajské tripartitě pokročilo

Po více než ročním úsilí o založení Rady hospodářské a sociální dohody v našem kraji se podařilo, že v pátek 21.6.2002 společně zasedli k jednacímu stolu zástupci zaměstnavatelů, odborů a veřejné správy v čele s hejtmanem Pardubického kraje.

I když se jednalo o první oficiální jednání v tomto složení, a v podstatě o seznamovací schůzku, všechny strany konstatovaly potřebu tohoto orgánu a rozpory nenastaly ani v návrzích priorit pro další jednání.

Každá ze stran se vyjádřila k nám předloženému Statutu RHSD a zaměstnavatelé i zástupci veřejné správy přednesli návrhy na jeho změny a doplnění. O těchto návrzích se bude nadále jednat a bylo dohodnuto, že pokud se podaří  názory sjednotit, je reálné, aby v říjnu tohoto roku byla tripartita ustavena.

V Pardubicích 24.6.2002

Za RROS …

Podpora stávkové pohotovosti

  • Zveřejněno: 04.05.2010

Na poslední poradě RROS Pardubického kraje dne 25. 4. 2003 byla projednána problematika výše finančního rozpočtu v oblasti školství pro jednotlivé subjekty. Zástupce OS školství podala informaci o tom, že KR ČMOS školství požaduje, aby při rozdělování finančního rozpočtu byla dodržena metodika rozpisu tohoto rozpočtu daná Ministerstvem školství ČR.
RROS Pardubického kraje podporuje vyhlášenou stávkovou pohotovost a požadavky KR ČMOS školství.

cmkos_import

S Odbory do EU

  • Zveřejněno: 04.05.2010

Tak jako na mnoha jiných místech v republice proběhla za poměrně velké účasti veřejnosti akce "S odbory do EU" také v Pardubicích. Akci uspořádala 5.května 2003 prostřednictvím RROS Pardubického kraje Českomoravská konfederace odborových svazů.
Jaké výhody či nevýhody pro nás bude vstup do EU mít, vysvětlovali střídavě místopředsedové ČMKOS Jaroslav Zavadil a Pavel Skácelík. Po jejich přednesu se rozproudila živá debata, při které zodpověděli řadu dotazů ze strany posluchačů.
Do diskuse se aktivně zapojili také ředitelka Úřadu práce v Pardubicích Ing. Klimečková a ředitel Krajského úřadu v Pardubicích Ing. Folprecht, kteří přijali pozvání a akce se také zúčastnili.

cmkos_import