Název Projektu: 320a ZP 2020 - Budoucnost práce - investice do lidí a posilování sociálního dialogu

Termín realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Cíle a stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit částečnou připravenost zaměstnanců, členů a členek odborů, na současné výzvy ve světě práce tak, aby dostáli obecného apelu Globální komise pro budoucnost práce Mezinárodní organizace práce (akceschopnost; věrohodná odpověď; příležitosti, nikoli jen rizika), ale nosným podhoubím projektu je nacházení věrohodných odpovědí na společenské výzvy v České republice v kontextu úvah o budoucnosti práce.

Projekt je rozčleněn do čtyř klíčových aktivit: řízení činností (KA 01), celoživotní učení (KA 02), pozitivní aspekty budoucnosti práce (KA 03) a inovace v kolektivním zastupování (KA 04).

Projekt se bude v těchto aktivitách snažit ukázat, že je to právě kombinace celoživotního učení (KA 02) jako nástroje pro posilování odolnosti lidí práce v momentě disruptivních společenských změn, hledání příležitostí ve světě práce jako nástroje pro překonávání strachu (KA 03) a posilování celospolečenské akceschopnosti a promýšlení nových forem kolektivního hlasu jako relevantního prostředku pro věrohodnou odpověď na výzvy měnících se společností a trhu práce konkrétně (KA 04), které mohu být revitalizujícím prvkem v úvahách o dobré společnosti, a tudíž o dobré práci.

Výše uvedené činnosti projektu budou zajištěny především v podobě odborných seminářů na úrovni expertů ČMKOS a OS a také na úrovni zástupců ZO OS, kontaktních výjezdů do regionů, tematických průzkumů a analýz, vydáváním odborných publikací, brožur a plakátů. Cílovou skupinou jsou členové odborů v základních organizacích, zástupci (experti) odborových svazů, široká veřejnost (všichni zaměstnanci), zaměstnavatelé.