Název projektu: Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

Číslo projektu: 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509


Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. července 2019 – 30. června 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery. Realizátory projektu jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů. Cílem také je rozvíjet stávající a iniciovat nová partnerství, která napomohou k řešení problémů podniků a zaměstnanců a zvýšit počet organizací zapojených do sociálního dialogu.

Veškeré výstupy a informace o projektu, jeho průběhu a zapojení sociálních partnerů jsou umístěny na www.socialnidialog.cz v části „Projekty sociálních partnerů“, projekt Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR.