Název projektu

§ 320a – Soubor činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2019 týkajících se ochrany zájmů zaměstnanců v období intenzifikace práce z pohledu zvyšování zátěže zaměstnanců a mezinárodních standardů práce

Zkrácený název: § 320a ZP – Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce

Termín realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Cíl projektu

Činnosti vykonávané ČMKOS v roce 2019 se budou v souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů (odborových organizací a organizací zaměstnavatelů) na celostátní a krajské úrovni týkat ochrany zájmů zaměstnanců v období intenzifikace práce a zvyšování zátěže zaměstnanců, zejména prodlužování pracovní doby, jejichž důsledkem je stále častější a závažnější přetíženost zaměstnanců a ohrožování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Významnou pomoc při prosazování a dodržování mezinárodně uznávaných standardů důstojné práce poskytuje kontrolní mechanismus Mezinárodní organizace práce (MOP), která v roce 2019 oslaví 100. výročí svého vzniku. Jedna z klíčových aktivit (KA) bude proto věnována tomuto výročí a fungování této významné tripartitní mezinárodní organizace podporující využívání sociálního dialogu na mezinárodní, národní, regionální i podnikové úrovni jakožto účinného nástroje k zajištění sociálního smíru, ochrany práv zaměstnanců v souladu se závazky členských zemí vyplývajícími z jimi ratifikovaných úmluv MOP. Nedílnou součástí této aktivity bude edukační činnost zaměřená na praktické využití aktivit MOP v rámci národního i regionálního sociálního dialogu v ČR.
 
V roce 2019 se zaměříme zejména na vysvětlování a propagaci problémů spojených s intenzifikací práce, tlakem na zaměstnance a přetížeností zaměstnanců ve světle mezinárodních standardů, případných nových pracovněprávních úprav a slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. K výše uvedeným činnostem v roce 2019 chceme využít klíčové výstupy předchozích projektů ČMKOS, které se oblasti intenzifikace práce a jejich dopadů na zaměstnance dotýkaly; nepůjde o duplicitní aktivity vůči předchozím projektům, ale o návaznost na ně a jejich rozvíjení. 

K zabezpečení uvedených činností bude zapotřebí analytická a expertní podpora, která bude v nezbytném rozsahu, a pouze v případech, kdy nejsou k dispozici vlastní zdroje, zajištěna dodávkami externích služeb prostřednictvím poradenských, konzultačních a vzdělávacích firem a škol.