• Zveřejněno: 12.05.2022
Studie "Vzdělávání dospělých jako příležitost pro udržení zaměstnanosti – rekvalifikace a regulovaná povolání" ke stažení ve formátu .pdf.


Cílem této analýzy je popis problematiky překvalifikovaných zaměstnanců, tj. zaměstnanců, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je vyšší než kvalifikační požadavky na jimi vykonávanou profesi. Je sledován počet a podíl překvalifikovaných zaměstnanců ve 4.,5. a 8. hlavní třídě zaměstnání dle klasifikace CZ-ISCO v členění podle velikosti firmy či sféry, charakteristiky překvalifikovaných zaměstnanců z hlediska pohlaví, věku či úrovně odměňování. Dále je provedena rámcová analýza problematiky překvalifikovanosti zaměstnanců ve vztahu k pozicím ohroženým 4. průmyslovou revolucí.

Dále je provedena rámcová analýza systému regulovaných povolání a činností v České republice. Pozornost je věnována základní analýze současného stavu a možnostem širšího využití systému rekvalifikací (především dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) pro kvalifikační přípravu na výkon regulovaných činností).

Nedílnou součástí této studie je také rámcová analýza současného stavu a možností širšího využití standardizovaného systému profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, jako možná verifikace odborné způsobilosti pro výkon regulovaných činností.


Tato studie byla zpracována v rámci projektu ESF „Sociální dialog a Společnost 4.0“, Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Přílohy: