• Zveřejněno: 26.11.2021
Tato příručka je zaměřena na shrnutí základních parametrů českého trhu práce a s nimi souvisejícími legislativními úpravami a pravidly jeho fungování s výhledem na procesy a dopady fenoménu, který je označován jako „ekonomika 4.0“ nebo „průmysl 4.0.“
 
První část materiálu věnována dostupným charakteristikám tohoto fenoménu. Další část materiálu je pak věnována a orientována na souhrn opatření a postojů ilustrujících především pozici vládních institucí ČR a jejich reakce na situace na českém trhu práce, pozice institucí EU k této problematice, a především postoje odborové centrály ČMKOS. Struktura materiálu je koncipována na základě zákona o zaměstnanosti (ZoZ 435/2004 Sb.), jehož ustanovení pokrývají v zásadě celou problematiku trhu práce.
 
 
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, Reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Přílohy: