• Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 553. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. července 2020:

  • schválil 24 stanovisek a Usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise;
  • vedl diskusi na téma Priority německého předsednictví Rady EU, které se zúčastnil na dálku pan Peter Altmaier, německý spolkový ministr hospodářství a energetiky;
  • vedl diskusi, které se účastnil pan Margarítis Schinás, místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života;
  • vedl diskusi, které se zúčastnil pan Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, pro daně a celní unii.

 

Schválená stanoviska

 

REX/529

Mimořádná situace po pandemii COVID-19 – návrh nové multilaterální struktury (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/173

Průmyslový rozměr bezpečnostní unie (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/175

Podpora konkurenceschopnosti, inovací, růstu a vytváření pracovních míst omezením narušování trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)

Podpora konkurenceschopnosti, inovací, růstu a vytváření pracovních míst zajištěním pokroku v celosvětové spolupráci v oblasti regulace, posílením obnoveného mnohostranného obchodního systému a omezením subvencí narušujících trh

 

INT/895

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa

 

INT/896

Formování digitální budoucnosti Evropy

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Formování digitální budoucnosti Evropy

 

INT/897

Průmyslová strategie

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová průmyslová strategie pro Evropu

 

INT/899-908

Akční plán pro prosazování jednotného trhu / Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh

 

NAT/784

Evropský právní rámec pro klima

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

 

ECO/500

Zdanění ekonomiky sdílení – požadavky v oblasti výkaznictví (dodatkové stanovisko)

 

ECO/509

Inkluzivní a udržitelná bankovní unie (stanovisko z vlastní iniciativy)

Podpora inkluzivnější a udržitelnější bankovní unie zlepšením příspěvku komunitních bank k místnímu rozvoji a k budování sociálně odpovědného mezinárodního a evropského finančního systému

 

ECO/512

Mechanismy zdanění pro snížení emisí CO2 (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/513

Posílení udržitelného hospodářského růstu v celé EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/523

Plán na podporu oživení Evropy a víceletý finanční rámec na období 2021–2027

pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

 

ECO/527

Facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

 

ECO/528

Obnovený Program InvestEU a nástroj na podporu solventnosti

návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti

 

SOC/633

Strategie pro rovnost žen a mužů

Strategie pro rovnost žen a mužů

 

TEN/710

Evropský rok železnice (2021)

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

 

TEN/716

Udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19

 

INT/894

Bílá kniha o umělé inteligenci

bílá kniha o umělé inteligenci: evropský přístup k excelenci a důvěře

 

NAT/785

Evropský klimatický pakt (průzkumné stanovisko)

 

NAT/792

Zahrnutí opatření na ochranu zemědělských produktů do obchodních dohod (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/525

Provádění dohod o volném obchodu v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

 

Usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise

 

TEN/701

Hodnocení pokynů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) na období 2013–2020 (informační zpráva)

 

TEN/702

Hodnocení evropské energetické unie – sociální a společenský rozměr transformace energetiky (informační zpráva)

 

Newsletter červenec 2020

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/