• Zveřejněno: 01.03.2016

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: „Nastavení mechanismů spolupráce a komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců s autorizovanými osobami (AOs) pro zvýšení kvality zkoušek a procesu přípravy uchazečů v systému dalšího profesního vzdělávání“

Zkrácený název: Projekt MOZKAO 

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002020

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. března 2016 – 31. prosince 2017

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky k efektivnímu sociálnímu dialogu mezi sociálními partnery a autorizovanými osobami (tj. fyzickými i právnickými osobami, zmocněnými k provádění zkoušek z profesních kvalifikací) pro zkvalitnění procesu realizace zkoušek a tím i zlepšení kompetentnosti zaměstnanců či budoucích zaměstnanců – absolventů zkoušek z profesních kvalifikací. Sociální dialog bude probíhat prostřednictvím monitorovacích návštěv zkoušek a na kulatých stolech, zaměřených na řešení problémů při realizaci zkoušek.


KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 - Zpracování Manuálu průběhu a výstupů monitorovacích návštěv zkoušek u autorizovaných osob a výběr profesních kvalifikací

Cílem této aktivity je standardizovat postupy, obsah přípravy a realizace monitorovacích návštěv u autorizovaných osob (AOs), a dále pak formu a informační obsah zprávy z vykonaných návštěv. Za tímto účelem bude zpracován návrh Manuálu průběhu a výstupů monitorovacích návštěv u autorizovaných osob, popisující daný proces a jeho obsah, a formulář Protokolu z monitorovací návštěvy u autorizované osoby pro získání zpětné vazby z monitorovacích návštěv. Současně bude proveden rozbor četnosti zkoušek z profesních kvalifikací realizovaných autorizovanými osobami, který bude obsahovat přehled schválených profesních kvalifikací v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (případně i dalších autorizujících orgánů), četnost zkoušek a bližší specifikace příslušných autorizovaných osob. Na základě tohoto rozboru a aktuálních potřeb trhu práce budou vybírány profesní kvalifikace, které budou předmětem monitorovacích návštěv. Rozbor bude vytvořen na začátku projektu a aktualizován během celé realizace projektu v návaznosti na zařazování nových kvalifikací do systému, vzniku nových autorizovaných osob a měnícím se potřebám trhu práce. K seznamu doporučených profesních kvalifikací budou zároveň vybrány autorizované osoby s místem realizace jejich zkoušek tak, aby byly pokryty všechny kraje ČR. Evaluace z monitorovacích návštěv v rámci KA2 bude sloužit pro finalizaci Manuálu a formuláře Protokolu pro využití i po skončení projektu.

Výstupy 

 • 1 rozbor četnosti zkoušek u Autorizujícího orgánu MPO
 • 1 Manuál pro přípravu, realizaci a vyhodnocení monitorovacích návštěv
 • 1 Formulář Protokolu z monitorovací návštěvy


KA 2 - Evaluace zkoušek prostřednictvím monitorovacích návštěv

Na základě rozboru zpracovaného v KA1 budou vytipovány a osloveny příslušné AOs s cílem zapojit je do projektu a následně nastavit způsob komunikace pro získávání aktuálních údajů o plánovaných zkouškách z profesních kvalifikací. Poté bude vypracován harmonogram monitorovacích návštěv, který bude po celou dobu projektu průběžně doplňován dle aktuálně pořádaných zkoušek z PK. Předpokládá se, že proběhne minimálně 60 monitorovacích návštěv, na které budou vypracovány odborné posudky do formuláře Protokolu z monitorovací návštěvy u autorizované osoby, tzn. 60 odevzdaných Protokolů. Bude snahou, aby u každé vybrané profesní kvalifikace, která bude předmětem monitorování, proběhly dvě monitorovací návštěvy u dvou odlišných AOs. Pro tyto monitorovací návštěvy budou vybráni a zajištěni odborníci z praxe z příslušných odvětví, kteří budou odborně proškoleni z provádění monitorování a evaluace průběhu zkoušek (tj. Manuálu) a seznámeni s formulářem Protokolu. Tito experti budou následně navštěvovat zkoušky z PK u vybraných AOs, a provádět jejich monitoring, který zaznamenají do formuláře Protokolu z monitorovací návštěvy u autorizované osoby.

Vyplněné a podepsané Protokoly budou průběžně předávány pro účely úpravy Manuálu a Protokolu. Poznatky z monitoringu budou využity k tvorbě návrhu možného legislativního ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs v KA3. Relevantní informace z Protokolů týkající se profesních kvalifikací budou předány ve formě vypracované zprávy správci Národní soustavy kvalifikací k využití pro potřeby jejího zkvalitnění (tj. revizí profesních kvalifikací, námětů pro novelu zákona č. 179/2006 Sb.).

Výstupy 

 • Harmonogram monitorovacích návštěv
 • Seznam expertů zkoušek u AOs
 • 60 vyplněných a podepsaných Protokolů z monitorovacích návštěv u autorizovaných osob
 • Zpráva s náměty k případným revizím nebo tvorbě nových PK a k novele zákona č. 179/2006 Sb. pro správce NSK

KA 3 - Sociální dialog vedoucí ke zvýšení kvality zkoušek a návrhu možných legislativních ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs

Aktivita se zaměří na realizaci širokého sociálního dialogu po celou dobu projektu s cílem získat stanoviska AOs a zaměstnavatelských a odborových sdružení k podmínkám prováděných monitorovacích návštěv. V první fázi projektu budou AOs plošně osloveny a seznámeny se záměrem a přínosy projektu přes informační nástroje s plošným dopadem - webové stránky a elektronický informační bulletin (5 čísel), které budou pravidelně využívány pro komunikaci s cílovou skupinou. V další fázi projektu bude sociální dialog veden nad získanými informacemi z monitorovacích návštěv u AOs, které by měly být základem i ke zpracování návrhu legislativního ukotvení monitoringu, komunikace a spolupráce sociálních partnerů a AOs vedoucí ke zkvalitnění procesu ověřování výsledků dalšího vzdělávání.

Zpracovaný návrh možného legislativního (event. nelegislativního opatření - metodického pokynu) ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs bude předmětem diskuse na uspořádaných kulatých stolech. Na kulaté stoly budou pozváni zejména klíčoví zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců, a dále pak AOs a zástupci autorizujících orgánů (tj. příslušných ministerstvech) V rámci projektu je předpokládáno sedm kulatých stolů s časovou dotací cca 3 - 5 hod a s účastí minimálně patnácti osob z řad cílové skupiny. Návrh legislativního ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs bude na základě získaných poznatků z kulatých stolů upraven a projednán s odpovědnými pracovníky MŠMT.

Samostatnou činností bude příprava všech tiskových či elektronických podkladů sloužících pro osvětu pro cílovou skupinu, tj. autorizované osoby, potenciální uchazeče o zkoušku (zaměstnanci) a potenciální zaměstnavatele účastníků zkoušek.

Podmínky spolupráce sociálních partnerů a AOs budou SP ČR a ČMKOS rovněž uplatňovat a využívat při koncipování memorand o spolupráci.

Výstupy 

 • 7 kulatých stolů
 • 1 návrh legislativního (event. nelegislativního) ukotvení formy spolupráce zaměstnavatelů a AOs Manuál pro přípravu, realizaci a vyhodnocení monitorovacích návštěv
 • 5 vydání elektronického bulletinu


KA 4 – Řízení projektu

Pro zdárnou realizaci projektu bude v počáteční fázi ustaven realizační tým, který bude veden Manažerem projektu, jehož bude o věcném naplňování cílů projektu průběžně informovat Odborný garant právně-metodických aktivit. Budou projednány a schváleny zahajovací práce na aktivitách projektu. Budou nastaveny kontrolní mechanismy a naplánovány termíny pro průběžné evaluace projektu tak, aby byla eliminována rizika projektu a průběžně se vyhodnocovala efektivnost a postup v realizaci projektu. V této aktivitě budou také zpracovány potřebné dokumenty projektu, tj. hlavičkové papíry, vzorové prezenční listiny, zápisy z jednání, prezentace, aj., a pokyny pro jejich využití s povinnou vizuální identitou projektu.

Součástí aktivity je ustavení realizačního týmu na bázi sociálního dialogu zástupce zaměstnavatelů SP ČR a zaměstnanců ČMKOS a další činnosti spojené s koordinací celého projektu k dosažení plánovaného cíle a monitorovacích indikátorů projektu. Z důvodu sledování aktivit projektu, šíření informací o jejich realizaci a dalšího budoucího postupu, ale i řešení vzniklých problémů, bude probíhat pravidelné setkávání žadatele a partnera projektu minimálně jednou za čtvrtletí. Mimo to budou probíhat jednání realizačního týmu dle potřeby.

Výstupy 

 • Zápisy z jednání realizačního týmu
 • Sada vzorových dokumentů, zpracovaných v souladu s vizuální identitou OP Zaměstnanost

KONTAKT

 • Bohumil Mužík – manažer projektu (tel: 225 279 810, e-mail:bmuzik@spcr.cz)
 • Petr Jaroš, DiS – odborný garant návštěv (tel: 225 279 809, e-mail:pjaros@spcr.cz)