320a – Úhrada nákladů činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní a krajské úrovni v roce 2016 týkajících se důležitých zájmů pracujících (koncepční novela zákoníku práce, minimální mzda, financování dřívějších odchodů do důchodu u namáhavých a rizikových prací, dopady Průmyslu 4.0 a digitalizace práce na pracovní právo a zaměstnanost ad.)

Zkrácený název: § 320a - Koncepční novela zákoníku práce a změny v oblasti zaměstnanosti

Popis činností

Činnosti ČMKOS v roce 2016 budou zaměřeny v souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů (odborových organizací a organizací zaměstnavatelů) na celostátní a krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících. V roce 2016 budou tyto činnosti zaměřeny především na sociální dialog týkající se koncepční novely zákoníku práce a na další závažná témata týkající se zájmů pracujících, jimiž se budou sociální partneři zabývat zejména v souladu s aktivitami vlády, popřípadě Evropské unie a vlastními aktivitami v oblasti hospodářských, výrobních, pracovních mzdových, kulturních a sociálních podmínek projednávanými Radou hospodářské a sociální dohody.

V roce 2016 budou takovými závažnými tématy např. problematika nemocenského pojištění (zrušení karenční doby, zavedení tzv. sick days, zvýšení úrovně nemocenských dávek v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti ad.), digitalizace práce a její právní souvislosti a dopady (Průmysl 4.0, Práce 4.0, práce prostřednictvím mobilních aplikací, problematika dat shromažďovaných o zaměstnancích ad.), mzdová a příjmová problematika (minimální mzda, její nastavení a indexace, genderové rozdíly v odměňování a jejich odstraňování, nepodmíněný základní příjem, nastavení životního minima ad), důchodová problematika (důchodový věk, předčasné důchody pro zaměstnance vykonávající rizikové a namáhavé práce a jejich financování apod.) a boj s nelegálním zaměstnáváním (opatření proti zneužívání flexibilních forem práce.

K zabezpečení uvedených aktivit bude zapotřebí analytická a expertní podpora, která bude v nezbytném rozsahu, kdy není k dispozici z vlastních, popř. veřejných zdrojů, zajišťována dodávkami externích poradenských a konzultačních firem. Součástí aktivit ČMKOS realizovaných v roce 2016 v souladu s ustanovením § 320a zákoníku práce bude i propagace jejich výstupů a sociálního dialogu jak na celostátní tak krajské úrovni s využitím moderních komunikačních prostředků.

Činnosti ČMKOS jsou koncipovány jako soubor klíčových aktivit (KA), které se navzájem doplňují a v řadě případů i rozvíjejí v souladu se zkušenostmi získanými evropskými sociálními partnery při realizaci evropského sociálního dialogu, jehož náklady hradí (analogicky k úpravě obsažené v § 320a zákoníku práce) evropským sociálním partnerům Evropská Komise.

Současně jsou činnosti ČMKOS na podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní a krajské úrovni koncipovány do dvou základních oblastí, tj. do oblasti organizačně technického rozvoje sociálního dialogu a jeho kapacit na všech jeho úrovních a jeho podpory na centrální i regionální úrovni a do oblasti nejdůležitějších věcných témat vzájemných jednání sociálních partnerů na těchto úrovních, jaká v roce 2016 představují koncepční novelizace zákoníku práce a další výše uvedená významná témata, jimiž se budou ve svých vzájemných jednáních zabývat jak sociální partneři, tak vláda a RHSD.