• Zveřejněno: 13.10.2016
 • Autor: Bohumil Čáp

Pozice EOK k Evropskému pilíři sociálních práv

Pracujeme na lepší dohodě pro všechny pracující

 

Priority EOK v současné fázi Konzultace s Evropskou komisí k Evropskému pilíři sociálních práv, které přijal mimořádný výkonný výbor 6. září 2016

 

Poziční dokument uvádí zjištění a doporučení EOK k Evropskému pilíři sociálních práv v polovině konzultačního procesu a shrnuje požadavky EOK do sedmi prioritních oblastí. Těmi jsou:

 1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
 2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
 3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
 4. Spravedlivá mobilita
 5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
 6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
 7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy

 

Úvod

EU jako celek nyní stojí před složitým úkolem. Naštvanost a rozčarování, které pracující lidé pociťují vzhledem k EU, se neomezuje na Velkou Británii. Krize důvěry se dostavuje spolu s tím, jak pracující musí čelit poklesu životních standardů a kupní síly a nárůstu nejisté (prekarizované) práce. Kvalitní pracovní místa se vyprazdňují a mnoha pracujícím klesly výdělky a zhoršily se pracovní podmínky. Reálné mzdy nedržely krok s nárůstem produktivity či zisků a nízké mzdy a špatné zacházení se stalo normou pro příliš mnoho evropských pracujících. Obavy z volného pohybu pracujících zároveň se škrtáním benefitů a škrtáním ve službách spolu s vysokou nezaměstnaností mohou způsobit ještě větší zahleděnost do sebe.

Ale vztyčování nových bariér, dělání obětních beránků z pracujících migrantů a zneužívání obav pracujících nemohou být cestou kupředu. Na místo toho je třeba, aby Sociální pilíř řešil to, co pracující trápí, tak, že navrhne lepší pravidla řešící nedostatky v právním rámci spolu se silnými doporučeními a aktivitou vedoucími ke zlepšení životních a pracovních podmínek pracujících po celé Evropě.

Nad to, spojitost mezi Agendou lepší regulace (Better Regulation Agenda) a jejím dopadem na sociální práva vzbuzují hodně obav, zvláště kvůli své deregulační povaze a přístupu k sociálním právům v rámci výkonů REFITu, které zatím proběhly. Těmto ekonomickým přístupům nesmí být umožněno podkopat sociální práva. Evropský semestr nakonec velmi poškodil práva pracující zavedením reforem prostřednictvím Doporučení pro jednotlivé země, které deregulovaly práci a rozložily kolektivní vyjednávání. Zdůrazňujeme, že pracující ani jejich svazy nebudou podporovat iniciativu, pokud poslouží pouze k uvalení dalších ekonomicky práv pracujících, jejich výdělků a podmínek práce ve jménu ekonomické správy.

Je na čase pokročit za pouhou ekonomickou správu a vybudovat společnou vizi Sociální Evropy, která nabídne zlepšení v hospodářství a sociálních podmínkách, jež občané a občanky EU požadují a k němuž zmocňují smlouvy EU. EOK věří, že Evropský pilíř sociálních práv musí být ambiciózní. Očekávání jsou vysoká a je třeba se vypořádat s mnoha problémy. EU musí ukázat, že slouží svým občanům, občankám a pracujícím a že je schopna zavést nové politiky, které jim budou k praktickému užitku. Toho lze dosáhnout předložením konkrétních návrhů v sedmi prioritních oblastech, které EOK identifikovala:

 1. Spravedlivější ekonomika pro vytváření kvalitních pracovních míst
 2. Zvýšení mezd a platů pro spravedlnost v práci a ekonomickou spravedlnost
 3. Zlepšení vymahatelnosti stávajících práv a zavedení nových práv
 4. Spravedlivá mobilita
 5. Bezpečné přechody na pracovním trhu
 6. Sociální ochrana a silné veřejné služby
 7. Institucionální změny pro zajištění stejného důrazu při prosazování Sociální Evropy
Přílohy: