• Zveřejněno: 16.09.2016
 • Autor: Bohumil Čáp

Definice důstojné práce

Podle definice Mezinárodní organizace práce je důstojnou prací míněna ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může dostat produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti. Aby toho bylo dosaženo, je třeba propojit řadu prvků: možnost vykonávat produktivní práci, která je odpovídajícím způsobem ohodnocena; pracovní jistotu a sociální ochranu zaměstnanců a jejich rodin; zlepšení vyhlídek v osobním rozvoji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se k problémům, organizovat se a účastnit se na rozhodováních, která ovlivňují život zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházení s muži a ženami. Logicky sem patří i vedení sociálního dialogu jako nástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje.

 
Základem důstojné práce, a tedy požadavků světového odborového hnutí, je:
 
Zaměstnanost, která znamená:
 • spravedlivé příjmy zajišťující důstojný život;
 • rovnost zacházení a šancí pro všechny;
 • dobré pracovní podmínky;
 • zdraví a bezpečnost při práci;
 • přístup ke smysluplné a produktivní práci;
 • perspektivu v osobním rozvoji.
 
Práva pracujících ve vztahu k zaměstnání, která znamenají:
 • právo na svobodné zakládání odborů;
 • právo na svobodu slova;
 • právo žen a mužů, aby se účastnili rozhodování, která se jich týkají;
 • právo na kolektivní vyjednávání;
 • právo nebýt obětí diskriminace;
 • právo nebýt obětí nucené práce;
 • právo na respektování mezinárodně uznaných zaměstnaneckých a odborových práv a možnost odvolání se v případech jejich porušování;
 • existence právního státu a řádného pracovního zákonodárství.
 
Sociální ochrana, kde je zřetelná:
 • důležitost vazby mezi produktivní prací a zabezpečením těch, kteří jsou z různých důvodů bez zaměstnání;
 • ochrana při ztrátě nebo snížení příjmů z důvodů nezaměstnanosti, nemoci, mateřství, otcovství, stáří nebo v obtížných životních situacích;
 • role spravedlivé a soudržné společnosti.
 
Sociální dialog, který zdůrazňuje,
 • že zaměstnanci a zaměstnavatelé mají právo a prostředky na to, aby byli zastupováni prostřednictvím svých organizací;
 • že nejlepší a nejtrvalejší řešení jsou dosažena prostřednictvím spolupráce, která je jádrem sociální stability, udržitelného růstu a rozvoje;
 • že existují nástroje a způsoby, s jejichž pomocí mohou být projedávány a řešeny konflikty.