Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jeho hlavním úkolem a posláním je vypracovávat stanoviska k návrhům nařízení, směrnic, doporučení a dalších materiálů těchto institucí a vnášet tak do tohoto legislativního procesu pohled občanské společnosti; výbor může být rovněž požádán o stanovisko k nějakému problému ze strany předsedající země EU a vydává také stanoviska z vlastní iniciativy. Je tedy „mostem“ mezi organizacemi občanské společnosti a rozhodovacími orgány EU.
 
Složení

Výbor se skládá z 350 členů ze všech 28 členských zemí EU rozdělených do tří skupin: do skupiny „Zaměstnavatelé“, do skupiny „Zaměstnanci“ a do skupiny „Různé zájmy“. Za Českou republiku působí v EHSV 12 členů.

Skupina I. „Zaměstnavatelé“: Vladimíra Drbalová, Vladimír Novotný, Petr Zahradník, Marie Zvolská

Skupina II. „Zaměstnanci“: Bohumír Dufek, Hana PopelkováLucie Studničná, Jaroslav Ungerman

Skupina III „Různé zájmy“: Zuzana Brzobohatá, Lukáš CuryloRoman Haken, Pavel Trantina

 
Mandát

Mandát členů EHSV je pětiletý; podle Lisabonské smlouvy dochází každých pět let ke jmenování členů EHSV Radou EU podle návrhů podaných každým členským státem. Nynější členové působí ve svých postech od podzimu 2015 do podzimu 2020.

 
Sekce

EHSV má v současnosti šest specializovaných sekcí:

 • Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
 • Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
 • Doprava, energetika, infrastruktur, informační společnost (TEN)
 • Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
 • Zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)

 • Vnější vztahy (REX)
 

O EHSV více na http://www.eesc.europa.eu

Prohlášení EHSV: Reakce EU na šíření onemocnění COVID-19 a potřeba bezpříkladné solidarity mezi členskými státy

 • Zveřejněno: 07.04.2020

PROHLÁŠENÍ

Evropský hospodářský a sociální výbor

Potřeba vypracování naléhavého a komplexního plánu evropské hospodářské obnovy

Onemocnění COVID-19 představuje především ohrožení lidského zdraví, dále vážnou hospodářskou a sociální hrozbu a konečně možné nebezpečí pro demokratické instituce.

EU se tváří v tvář této krizi, jež je jednou z nejhorších v její historii, musí řídit tím, že má být považována za společenství se společným osudem. EHSV připomíná, že díky této zásadě je možné přijímat a koordinovat společná a solidární opatření, jejichž účelem je zabránit negativním zdravotním, hospodářským a sociálním dopadům krize v souvislosti s onemocněním COVID-19.

EHSV v tomto ohledu oceňuje rychlou reakci Evropské komise a vítá všechna dosud oznámená opatření EU. Tato opatření však považuje pouze za první konkrétní projev solidarity a odpovědnosti EU vůči jejím obyvatelům, podnikům a pracovníkům a také za nezbytný první důležitý krok v našem společném boji proti této pandemii.

...

Prohlášení Skupiny zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru k epidemii COVID-19

 • Zveřejněno: 17.03.2020
S ohledem na aktuální vývoj COVID-19 v Evropě a ve světě Skupina zaměstnanci:
 1. bere na vědomí úsilí na evropské a vnitrostátní úrovni o kontrolu šíření viru. Zjevný přeshraniční rozměr viru brání tomu, aby byla jednostranná vnitrostátní akce skutečně účinná. Koordinace je proto zásadní pro zavedení účinných opatření a v tomto ohledu musí Evropská unie ukazovat cestu jak jasnými pokyny, tak transparentními informacemi.
 2. vyjadřuje svou solidaritu s infikovanými lidmi a vyzývá k ochraně zejména rizikových skupin, jako jsou starší lidé, lidé s oslabeným imunitním systémem a dalších. Pro jejich ochranu je zásadní zavedení účinných opatření k zadržení šíření nákazy.
 3. uznává vážné nebezpečí šíření dezinformací v krizi, jako je tato, a vyzývá k odpovědnosti občanů za sdílení pouze důvěryhodných informací s cílem bojovat proti šíření strachu.
 4. zdůrazňuje hlavní priority bezpečnosti a veřejného zdraví. Hlavní zásadou všech koordinovaných reakcí na krizi musí být ochrana veřejného zdraví a bezpečnost zúčastněných pracovníků.
 5. prohlašuje, že je zapotřebí zvláštní podpory evropských pracujících a zejména podmínek práce a ochrany zdravotnických pracovníků. Systémy zdravotní péče v EU a jejich pracovníci jsou v první linii a musí k dispozici veškeré nezbytné finanční prostředky, aby zajistili řešení této krize účinně a spravedlivě.
 6. požaduje jasná opatření týkající se situace pracovníků, kteří mohou být v karanténě, například možné práce na dálku, placeného volna volných listů, pokud není práce na dálku možná, a zvláštní pozornost těm, na kterých jsou další osoby závislé. To je obzvláště naléhavé v případě nejistých a špatně placených pracovních místech a v odvětvích „nových forem práce“, jako je platformové hospodářství, kde švarcsystém znamená neexistenci ochranným opatřením.
 7. připomíná, že je zapotřebí nejen fiskální pružnosti při řešení krize COVID-19, ale také revize Paktu o stabilitě a růstu, zejména s ohledem na hospodářské důsledky pandemie. Současný vývoj by mohl přinést hospodářskou krizi podobnou nebo horší než v roce 2008 a reakcí nemůžou být opět úsporná opatření.
 8. proto vyzývá k přijetí rozhodných proticyklických politik na evropské a vnitrostátní úrovni, které by zabránily současnému hospodářskému vývoji a zabránily dalšímu zhoršování životních podmínek občanů. Už před vypuknutím COVID-19 procházela EU zpomalením hospodářského růstu. Nyní je více než kdy jindy nutné podporovat veřejné investice, byť by docházelo k deficitu rozpočtů, které by měly být financovány z eurobondů. Toto je ten pravý okamžik, abychom ukázali skutečnou evropskou solidaritu mezi členskými státy EU.
 9. považuje za jediné možné řešení současné krize koordinovanou reakci EU, která poskytne občanům transparentní a spolehlivé informace, zajistí ochranu pracovníků a prostředky a personálem posílí naše systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče.

Pandemie COVID-19 má na Evropu významný hospodářský, sociální a lidský dopad. Situace se každým dnem zhoršuje, ale EU a členské státy musí zůstat jednotné, reagovat společně a účinně v boji proti šíření viru a chránit občany a pracovníky.

"Tato epidemie je zkouškou solidarity - politické, finanční a vědecké. Musíme se sjednotit, abychom bojovali proti společnému nepříteli, který neuznává hranice, zajistit zdroje nezbytné k ukončení epidemie a nalézat sdílené odpovědi na sdílené problémy, “uvedl Oliver Röpke, předseda Skupiny zaměstnanci EHSV.

547. plenární zasedání EHSV - říjen 2019

 • Zveřejněno: 01.11.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 547. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 30. – 31. října 2019

 • schválil 19 stanovisek;
 • vedl diskusi na téma Podpora dialogu občanské společnosti se Spojeným královstvím po brexitu, které se zúčastnil Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit;
 • vyslechl prezentaci usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2020 a poté;
 • vedl diskusi na téma Kulturní vize pro Evropu, které se zúčastnili pan André Wilkens, ředitel Evropské kulturní nadace, pan Pier Luigi Sacco, poradce komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibora Navracsicse, pan Airan Berg, umělecký ředitel Festivalu regionů a paní Elke Kaschl-Mohni, ředitelka Goethova institutu v Bruselu.

546. plenární zasedání EHSV - září 2019

 • Zveřejněno: 31.10.2019


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 546. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. září 2019

 • schválil 21 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci priorit Evropského parlamentu za účasti Kláry Dobrev, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
 • vyslechl prezentaci zprávy o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv za účasti Emily O´Reilly, evropské veřejné ochránkyně práv;
 • vedl debatu o hospodářské a měnové unii a evropském semestru za účasti Valdise Dombrovskise, místopředsedy Evropské komise; Tuomase Saarenheima, stálého podtajemníka pro mezinárodní záležitosti a finanční trhy, ministerstvo financí, Finsko; Christiana Ebekeho, náměstka zástupce Mezinárodního měnového fondu u Evropské unie; a Louky T. Katseli, předsedkyně správní rady Řecké národní banky na Kypru a bývalé řecké ministryně hospodářství a práce

545. plenární zasedání EHSV - červenec 2019

 • Zveřejněno: 01.08.2019


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 545. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 28. července 2019

 • schválil 20 stanovisek;
 • vyslechl prezentaci k prioritám finského předsednictví Rady EU a vedl diskuzi za účasti Aino-Kaisy Pekonen, finské ministryně sociálních věcí a zdravotnictví;
 • vyslechl prezentaci závěrů ze Dnů občanské společnosti a vedl diskuzi za účasti Connyho Reutra, spolupředsedy styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti.

544. plenární zasedání EHSV - červen 2019

 • Zveřejněno: 25.07.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 544. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. června 2019

 • schválil 10 stanovisek;
 • a vedl debatu v souvislosti se stanoviskem SC/051 Dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, jíž se zúčastnil Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.