• Zveřejněno: 07.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 554. hybridním plenárním zasedání ve dnech 16. – 18. září 2020:

  • schválil 41 stanovisek a
  • vedl diskusi ke zprávě na konci funkčního období;
  • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Milena Angelova, ke zprávě o stavu rozpočtu EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
  • vyslechl projev, který přednesla místopředsedkyně EHSV Isabel Caño Aguilar, ke zprávě o komunikační politice EHSV na konci funkčního období 2018–2020;
  • vyslechl projev, který přednesl předseda EHSV Luca Jahier, ke zprávě na konci funkčního období 2018–2020;
  • vyslechl projevy externích řečníků;
  • rozloučil se s odcházejícími členy, kterým končí mandát.

 

Schválená stanoviska

TEN/719

Zmocnění Francie k jednání o dohodě o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři

 

TEN/720

Pravidla bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu

 

ECO/526

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor a změna Fondu pro spravedlivou transformaci

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

 

ECO/525

COVID-19 – změny nařízení o společných ustanoveních a nařízení o EFRR a o Fondu soudržnosti

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

 

INT/823

Jednotný digitální trh – tendence a příležitosti pro malé a střední podniky (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/906

Posilování neziskových sociálních podniků

Posilování neziskových sociálních podniků jako základního pilíře sociálně spravedlivé Evropy

 

CCMI/174

Zadávání veřejných zakázek v oblasti úklidových služeb a správy budov

Zadávání veřejných zakázek jakožto nástroj k vytváření hodnoty a důstojných pracovních podmínek v oblasti úklidových služeb a správy

 

NAT/796

Ochranná a donucovací opatření – NAFO

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

 

TEN/704

Bezpečné zavádění sítí 5G – soubor opatření EU

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU – Implementace souboru opatření EU

 

TEN/706

Mezi transevropskou supersítí a místními energetickými ostrovy (stanovisko z vlastní iniciativy)

Mezi transevropskou supersítí a místními energetickými ostrovy – správná kombinace decentralizovaných řešení a centralizovaných struktur pro hospodářsky, sociálně a ekologicky udržitelnou transformaci energetiky

 

TEN/707

Všeobecný přístup k důstojnému a dlouhodobě udržitelnému a finančně dostupnému bydlení

 

TEN/709

Budoucnost letecké dopravy v EU v době krize způsobené koronavirem i po ní (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/528

Příspěvek občanské společnosti k zelené agendě a k udržitelnému rozvoji západního Balkánu v rámci procesu přistoupení k EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/787

Od zemědělce ke spotřebiteli – udržitelná potravinová strategie

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

 

NAT/793

Rovnocennost inspekcí u osiva obilovin na Ukrajině

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

 

TEN/708

Evropská strategie pro data

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro data

 

TEN/705

Energetika – ženy jako rovnocenní aktéři 21. století (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/898

Strategie pro malé a střední podniky

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky

 

REX/527

EU a Afrika – vytvoření rovnocenného rozvojového partnerství založeného na udržitelnosti a společných hodnotách (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/510

Boj proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz

Účinná a koordinovaná opatření EU pro boj proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz a daňovým rájům

 

INT/909

Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech

 

INT/911

Povinnost náležité péče

 

NAT/786

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života

 

NAT/788

Směrem ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

Směrem ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU

 

NAT/789

Směrem ke strategii EU pro udržitelnou spotřebu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/645

Spravedlivé pracovní podmínky v ekonomice platforem

(průzkumné stanovisko na žádost německého předsednictví)

 

NAT/790

Integrovaný přístup pro zranitelné regiony EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

Integrovaný přístup pro venkovské oblasti EU se zvláštním důrazem na zranitelné regiony

 

NAT/791

Slučitelnost obchodní politiky EU se Zelenou dohodou pro Evropu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/794

Digitalizace a udržitelnost – současný stav a opatření, která je z pohledu občanské společnosti potřeba přijmout (průzkumné stanovisko)

 

CCMI/176

Digitální těžba v Evropě – nová řešení pro udržitelnou produkci surovin

 

REX/531

Vznik a struktura trhů s uhlíkem a související výzvy pro evropský průmysl

 

REX/532

Udržitelné dodavatelské řetězce a důstojná práce v mezinárodním obchodě

 

SOC/655

ESF+ / pozměněný návrh

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

 

SOC/656

EU pro zdraví

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)

 

SOC/632

Důstojné minimální mzdy v celé Evropě

(průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu a Rady)

 

SOC/634

Ochrana nezletilých migrantů bez doprovodu v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/506

Přezkum správy ekonomických záležitostí 2020

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Přezkum správy ekonomických záležitostí – Zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 2011/85/EU

 

ECO/507

Přezkum Územní agendy EU, Lipské charty a městské agendy EU (průzkumné stanovisko na žádost německého předsednictví)

 

ECO/514

Úloha politiky soudržnosti při transformaci hospodářství (průzkumné stanovisko)

Úloha strukturální politiky a politiky soudržnosti EU při prosazování transformace hospodářství inovativním a inteligentním způsobem

 

ECO/511

Právní stát a jeho vliv na hospodářský růst

 

REX/530

Hodnocení úlohy občanské společnosti v participativních strukturách dohody mezi Evropskou unií, Kolumbií, Peru a Ekvádorem

 

Newsletter září 2020