• Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 552. hybridním plenárním zasedání v Bruselu a v dalších místech EU ve dnech 10. – 11. června 2020

  • schválil 15 stanovisek a Usnesení k rekonstrukci a oživení po krizi, způsobené Covid 19 a
  • vedl diskusi, které se zúčastnil pan Michel Barnier, vedoucí pracovní skupiny pověřené dokončením jednání podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, přípravnými pracemi spojenými s vystoupením Spojeného království z Evropské unie a přípravou a vedením vyjednávání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím;
  • vedl diskusi, které se zúčastnila paní Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

 

Schválená stanoviska

 

INT/905

Kontrola nabývání a držení zbraní

 

ECO/508

Správní spolupráce v oblasti daní (kodifikované znění)

návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní (kodifikované znění)

 

SOC/653

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

 

SOC/657

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19

 

SOC/630 (průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)

Dopady kampaní na účast na politickém rozhodování

 

NAT/778 (průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)

Financování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a výzvy spojené s financováním opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu

 

ECO/504

Fond pro spravedlivou transformaci a změny nařízení o společných ustanoveních

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

 

ECO/505

Investiční plán Zelené dohody pro Evropu

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investiční plán pro udržitelnou Evropu – Investiční plán Zelené dohody pro Evropu

 

ECO/518

Reakce na krizi spojenou s COVID-19 – úpravy obezřetnostních pravidel v bankovním sektoru

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19

 

ECO/519

Odklad daňových pravidel z důvodu krize spojené s COVID-19

 

NAT/795

Podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19

 

INT/892

Jednotný trh pro všechny

(průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)

 

INT/893

Evropská normalizace na rok 2020

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020

 

INT/910

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19

 

CCMI/172

Revize směrnice o strojních zařízeních

(informační zpráva)

 

Newsletter červen 2020