• Zveřejněno: 31.10.2019
  • Autor: Bohumil Čáp


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 546. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. září 2019

  • schválil 21 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci priorit Evropského parlamentu za účasti Kláry Dobrev, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
  • vyslechl prezentaci zprávy o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv za účasti Emily O´Reilly, evropské veřejné ochránkyně práv;
  • vedl debatu o hospodářské a měnové unii a evropském semestru za účasti Valdise Dombrovskise, místopředsedy Evropské komise; Tuomase Saarenheima, stálého podtajemníka pro mezinárodní záležitosti a finanční trhy, ministerstvo financí, Finsko; Christiana Ebekeho, náměstka zástupce Mezinárodního měnového fondu u Evropské unie; a Louky T. Katseli, předsedkyně správní rady Řecké národní banky na Kypru a bývalé řecké ministryně hospodářství a práce.

 

Schválená stanoviska

 

INT/886

Zlepšování právní úpravy – hodnocení (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazku

 

INT/888

Motorová vozidla – emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel – informace o opravách a údržbě (změna)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

 

SOC/622

Digitalizace, umělá inteligence a rovnost – jak posílit postavení EU v celosvětovém soupeření v oblasti budoucích dovedností a vzdělávání a současně zajistit sociální začleňování (průzkumné stanovisko na žádost finského předsednictví)

 

TEN/698

Dvoustranné dohody o silniční dopravě mezi Švýcarskem a Německem a Švýcarskem a Itálií

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

 

TEN/703

Základní propojení po vystoupení Spojeného království z Unie – prodloužení období platnosti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti

 

CCMI/171

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

 

NAT/777

Oprávnění pro rybářská plavidla po brexitu v roce 2020 (kategorie C)

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

 

 

ECO/501

Úprava Fondu solidarity – vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

 

SOC/624

Měnící se svět práce a dlouhověkost a stárnutí obyvatelstva – nezbytné předpoklady pro to, aby stárnoucí pracovníci zůstali aktivní v novém světě práce (průzkumné stanovisko na žádost finského předsednictví)

 

NAT/776

Sociální rozměr odvětví rybolovu (průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

 

TEN/697

Sociální rozměr odvětví letectví (zpráva)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Strategie pro evropské letectví: zachování a podpora vysokých sociálních standardů

 

SOC/615

Provádění globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v souladu s hodnotami EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/699

Pokyny k volnému toku neosobních údajů

sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pokyny k nařízení o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii

 

SOC/614

Evropský pilíř sociálních práv – hodnocení počátku provádění a doporučení do budoucna (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/626

Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

 

REX/521

Mezinárodní obchod a cestovní ruch – globální agenda pro udržitelný rozvoj (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/760

Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

 

NAT/764

Vytváření součinnosti v rámci různých plánů pro oběhové hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/694

Nový institucionální rámec politiky v oblasti energetiky a změny klimatu do roku 2025

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

 

SOC/623

Přehled nákladů a přínosů investic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (průzkumné stanovisko na žádost finského předsednictví)

 

REX/520

10 let existence Východního partnerství – zamyšlení se nad výsledky a formulování budoucí politiky v rámci tohoto partnerství (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

 

 

Newsletter srpen 2019

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://www.eesc.europa.eu/cs nebo dmsearch.eesc.europa.eu