• Zveřejněno: 01.08.2019
  • Autor: Bohumil Čáp


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 545. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 28. července 2019

  • schválil 20 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci k prioritám finského předsednictví Rady EU a vedl diskuzi za účasti Aino-Kaisy Pekonen, finské ministryně sociálních věcí a zdravotnictví;
  • vyslechl prezentaci závěrů ze Dnů občanské společnosti a vedl diskuzi za účasti Connyho Reutra, spolupředsedy styčné skupiny pro evropské organizace a sítě občanské společnosti.

 

Schválená stanoviska

 

TEN/696

Strategický akční plán pro baterie (zpráva)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění strategického akčního plánu v oblasti baterií: Budování strategického hodnotového řetězce v oblasti baterií v Evropě

 

INT/881 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Podpora jednotného trhu příznivého pro podnikání a inovace – prosazování nových hospodářských modelů v zájmu zvládání společenských výzev a změn

 

SOC/620 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Nová úloha veřejných služeb zaměstnanosti v souvislosti s prováděním evropského pilíře sociálních práv

 

SOC/621 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Vzdělávání o Evropě – vytváření souboru nástrojů pro školy

 

INT/880 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy jako ideální infrastruktura pro sociální ekonomiku

 

INT/882 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Spotřebitelé v oběhovém hospodářství

 

TEN/691 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Doprava, energetika a služby obecného zájmu jako hnací síla udržitelného růstu v Evropě prostřednictvím digitální revoluce

 

TEN/695

Zpráva o stavu energetické Unie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Čtvrtá zpráva o stavu energetické unie

 

TEN/697

Sociální rozměr v odvětví letectví (zpráva)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro evropské letectví: zachování a podpora vysokých sociálních standardů

 

ECO/458 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Zdanění digitalizované ekonomiky

 

ECO/491

Zdanění – hlasování kvalifikovanou většinou

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

 

ECO/492 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Budování odolnější a udržitelnější evropské ekonomiky

 

ECO/493 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Nová vize pro dokončení hospodářské a měnové unie

 

ECO/495 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský semestr a politika soudržnosti – vypracování nové evropské strategie na období po roce 2020

 

CCMI/167 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Zajištění souladu mezi politikami v oblasti klimatu a energetiky z pohledu průmyslových odvětví

 

NAT/763 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Podpora krátkých a alternativních potravinových řetězců v EU – úloha agroekologie

 

NAT/773 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Povolání zemědělce a otázka rentability

 

INT/818 (informační zpráva)

Směrnice o službách v odvětví masa

 

INT/884 (informační zpráva)

Hodnocení směrnice o spotřebitelském úvěru

 

CCMI/168 (informační zpráva)

Přírůstkové inovace v oblastech s rozsáhlým zpracovatelským průmyslem

 

 

Newsletter červenec 2019

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://www.eesc.europa.eu/cs nebo dmsearch.eesc.europa.eu