• Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený pracovník dostal pokyn k výkonu pracovní činnosti pomocníka střelmistra při provádění trhacích prací malého rozsahu (dále TPMR) k sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů horniny v rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny (těžebního řezu) na pracovní plošině etáže. Postižený tuto pracovní činnost prováděl od počátku směny pod vedením střelmistra společně s dalšími pracovníky organizace. Práce byly prováděny ve vymezeném manipulačním prostoru na rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny na pracovní ploše etáže. Najednou došlo k uvolnění horniny z těžební stěny a jejímu pádu do prostoru pracoviště (rozvalu). V tomto kritickém okamžiku se na pracovišti nacházel střelmistr a tři pomocníci střelmistra. Uvolnění horniny bylo zpozorováno střelmistrem, který spolupracovníky varoval výkřikem: „Pozor, kameny, utíkejte!“ Po tomto varování se podařilo vzdálit se ze svého stanoviště, bez zasažení horninou, střelmistru a jednomu pomocníku. Druhý pomocník byl při útěku od stěny zasažen kouskem padající horniny do pravého ramene a následně upadl. U tohoto zasaženého pracovníka nezpůsobilo zranění pracovní neschopnost, a proto nebyl vedený jako postižený. Třetí postižený, který přikládal těsnění na nálož v předklonu, se po varování střelmistra ohlédl, uviděl padající kámen a po vykročení z místa, kde se nacházel, byl tímto kusem horniny / s vysokou pravděpodobností až po jeho dopadu) povalen čelně na rozval do polohy na břicho. Předmětný kus horniny o hmotnosti cca 200 kg (rula) zůstal ležet přes nárt pravé nohy postiženého. V této poloze byl postižený nalezen spolupracovníky. Po odvalení kamene byl postižený přemístěn mimo rozval a ošetřen. U postiženého došlo ke zranění v oblasti pánevní a k tržným ranám na pravé ruce a pravé noze. Po odvezení postiženého a provedení prohlídky pracoviště a těžební stěny závodním lomu byla na jeho příkaz trhací práce dokončena provedením odstřelu. Další provádění trhacích prací a vstup na pracoviště pod stěnu byly záznamem závodního lomu v knize prohlídek pracovišť zakázány. Současně bylo nařízeno před pokračováním dalších prací provést nesvahování horní části stěny k odstranění její narušené části náchylné k vytvoření převisů. Z provedeného šetření vyplývá, že zdrojem daného úrazu byl kus rulové horniny, který vypadl z těžební stěny do pracoviště a pravděpodobně po dopadu povalil postiženého do rozvalu, přičemž došlo k jeho poranění. Příčinou pracovního úrazu bylo tedy neočekávané a nahodilé vypadnutí kusu horniny z těžební stěny do prostoru pracoviště.

 
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
cmkos_import4