Pohyb pod demontovanou konstrukcí

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Zaměstnanci pokračovali v rozebírání ocelové konstrukce bývalé střechy ocelokolny. Při práci se řídili ústními pokyny. Dva zaměstnanci začali uvolňovat a vázat ocelovým vazákem na hák autojeřábu část středového dvojitého nosníku střešní konstrukce. Oby stáli ve zdvižené lžíci kolového nakladače a postižený je sledoval z kabiny univerzálního nakladače.
Při této činnosti náhle vystoupil z kabiny nakladače a šel z nezjištěné příčiny pod rozebíranou konstrukci. Tato se vlivem probíhajících demontážních prací částečně pohnula a uvolněná část samostatně ponechané traverzy, která nebyla k příhradovému vazníku přivařena, z vazníku sklouzla a podél druhého přivařeného konce se sklopila do vnitřního prostoru ocelokolny v místě, kudy právě procházel postižený. Traverza ho zasáhla do hlavy a následně se odlo…

Práce v lese

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Dva živnostníci soustřeďovali v lese vytěžené dříví. Hned po příchodu pár koní vypřáhli a každý soustřeďoval dříví jedním koněm. Jeden z živnostníků upnul silnějším koncem dopředu dva 19metrové kmeny s průměrem kolem 20 centimetrů. Začal je soustřeďovat po svahu s 30stupňovým sklonem šikmo dolů. Jeho činnost sledoval druhý živnostník ze vzdálenosti 60 m. Když přešli s nákladem asi 30metrový úsek, jeden z kmenů se začal pohybovat rychleji, přičemž podrazil živnostníkovi nohy, který upadl na zem, a ten stejný kmen podrazil nohy i koni, který padl na postiženého. Po pádu se kůň postavil a zůstal stát. Když druhý živnostník přiběhl k postiženému, viděl, že postižený přestává jevit známky života a za chvíli zemřel.

 
Postižená se ve smlouvě o vykonání práce zavázal, že bude dodržovat bezpečný pracovn…

Smrtelný pád

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Filtratér požádal pracovníky směnové údržby o výměnu poškozeného ventilu na parafince. Během demontáže poškozeného ventilu se údržbářům posunula příruba i s potrubím a při tom vypadlo několik matic na podlahu prvého podlaží, kde stáli provozní pracovníci. Matice zdvihli a podali je údržbářům. Při montáži nové armatury údržbáři zjistili, že jim chybí ještě jedna matice. Postižený ji začal hledat na podlaze, vedle filtru u přepadového potrubí, kde je betonová podlaha v části montážního otvoru nahrazena čtyřmi krycími plechy. Při hledání matice v prostoru mimo běžně používaný komunikační prostor se jeden z plechů překlopil a postižený se propadl do hloubky asi 6 metrů. Při pádu spadl nejprve na nádobu, a potom na dlaždicovou podlahu přízemí. Postižený na následky pádu zemřel.

 
Zaměstnavatel používal špatn…

Pásový dopravník

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Ke smrtelnému pracovnímu úrazu došlo na noční směně na vynášecím pásovém dopravníku technologického celku úpravny. Tento vynášecí pásový dopravník je zařazen do technologického celku, aby v případě potřeby umožnil transport upravované suroviny k balení do obřích vaků. Délka pásového dopravníku je 15 m a šíře 650 mm. Když se druhý pracovník vracel od váhy, kde provedl vážení a urovnání vakované suroviny, uslyšel postiženého křičet. Běžel proto rychle směrem k pohonu dopravníku, kde uviděl postiženého zaklíněného pod pásovým dopravníkem v místě jeho pohonu. Okamžitě vypnul motor pohonu dopravníku a pokusil se postiženého vyprostit.Ten byl již v bezvědomí a levou ruku měl vtaženu mezi spodní větev gumového pásma a napínací buben pásového dopravníku, ve směru jeho rotace. Ruka obepínala napínac…

Smrtelný úraz mladistvého

  • Zveřejněno: 21.08.2008
Mladistvý prováděl na základě ústní dohody pro podnikající fyzickou osobu natěračské práce starého oplechování střešní krytiny. Vlastní práci prováděl přímo ze střechy ve výšce 8 m nad chodníkem. Pracoviště v této výšce nebylo zajištěno proti pádu kolektivním zajištěním (lešení, záchytná konstrukce), ani pracovník nebyl chráněn použitím osobního ochranného zajištění pro práce ve výškách. Postižený prováděl natěračské práce tak, že stál rozkročmo na připevněných okapových hácích, které byly od sebe vzdáleny 90 cm. V kritickém okamžiku došlo k vytržení jednoho okapového háku a k následnému pádu postiženého z výšky 8 m na dlažbu chodníku. Na následky pádu později zemřel.
 
Příčiny:
 
Příčinou úrazu byla skutečnost, že podnikající fyzická osoba pověřila mladistvého vysoce rizikovou prací ve výšce s nebezpečím pádu…

Vysokozdvižný vozík

  • Zveřejněno: 20.08.2008
Vysokozdvižným vozíkem Desta řidič s pomocníkem nakládali na vozidlo balíky prostých palet. Jednotlivé balíky se skládaly až z 35 kusů prostých palet, které byly přepáskovány. Při nakládání čtvrtého balíku se na vysokozdvižném vozíku, přijíždějícím k ložné ploše nákladního automobilu, projevila nestabilita břemene uloženého na nosných vidlicích. Balík palet se po zvednutí do výše ložné plochy vozidla (tj. asi 1200 mm) začal kácet na pravou stranu. Pomocník se z pravé strany přiblížil a snažil se náklad pomocí dřevěné tyče zachytit. Když řidič vozíku viděl počínání svého pomocníka, hlasitě ho varoval. Pomocník ale včas nereagoval a padající balík ho zasáhl a způsobil mu úraz, na jehož následky pátý den zemřel.
 
 
Příčina:
 
  • břemeno nebylo na vozíku stejnoměrně rozloženo, a to jak v podélném, tak i příčném směru,
  • v…