• Zveřejněno: 15.11.2011

Zaměstnanci pokračovali v rozebírání ocelové konstrukce bývalé střechy ocelokolny. Při práci se řídili ústními pokyny. Dva zaměstnanci začali uvolňovat a vázat ocelovým vazákem na hák autojeřábu část středového dvojitého nosníku střešní konstrukce. Oby stáli ve zdvižené lžíci kolového nakladače a postižený je sledoval z kabiny univerzálního nakladače.
Při této činnosti náhle vystoupil z kabiny nakladače a šel z nezjištěné příčiny pod rozebíranou konstrukci. Tato se vlivem probíhajících demontážních prací částečně pohnula a uvolněná část samostatně ponechané traverzy, která nebyla k příhradovému vazníku přivařena, z vazníku sklouzla a podél druhého přivařeného konce se sklopila do vnitřního prostoru ocelokolny v místě, kudy právě procházel postižený. Traverza ho zasáhla do hlavy a následně se odlomila od svaru na druhém konci a dopadla na zem.
 
Příčina úrazu: nesprávná organizace práce, jednání proti zákazu
 
Zaměstnavatel porušil § 5 odst. 1. písm. c) zák. č. 309/2006 Sb.
 
Dále zaměstnavatel jako zhotovitel stavebních prací nezajistil při přerušení bouracích – demontážních prací stabilitu části bourané konstrukce – traverzy do doby, než bude odstraněna ve smyslu požadavku nař. vl. Č. 591/2006 Sb. § 3 písm. b) bodu č. 4 přílohy č. 3 části XII. Bodu 15 tak, aby nebyli pracovníci ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty.
 
Postižený porušil § 106 odst. 4 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. tím, že nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, neboť opustil své pracovní místo a vstoupil do ohroženého prostoru, kde byla prováděna demontáž ocelové konstrukce haly bez upozornění ostatním pracovníkům a bez náležitého vybavení OOPP (ochranné přilby) dle požadavků nař. Vl. Č. 591/2006 Sb. § 3 písm. a) přílohy č. 2 část. II bod 7.
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
cmkos_import4