• Zveřejněno: 23.04.2010

5. 4. 1990
Ustavena Českomoravská komora České a Slovenské konfederace odborových svazů. Předsedou zvolen Vladimír Petrus.

19. 5. 1990
Schválen Statut ČMK ČSKOS.
1. 9. 1990
Zahájena činnosti Konzultačních a poradenských středisek odborových svazů.
24. 9. 1991
Rozhodnutí ČMK ČSKOS podporovat dobrovolné ustavování regionálních odborových sdružení.
21. 11. 1991
Přijetí zástupců ČMK ČSKOS u prezidenta  Václava Havla.
29. 2. 1992
Ustavující zasedání Výboru žen jako poradního orgánu Předsednictva ČMK ČSKOS.
11. 3. 1992
ČMK ČSKOS se stala vydavatelem odborového týdeníku Sondy OS.
23. 6. 1992
Ustavení Asociace důchodců odborářů při ČMK ČSKOS.
23. 10. 1992
Mezisvazová asociace učňovských zařízení ČMK ČSKOS schválena jako poradní orgán Předsednictva ČMK ČSKOS.
20. 11. 1992
Změna názvu ČMK ČSKOS na Českomoravskou komoru odborových svazů (ČMKOS).
7. 6. 1993
Richard Falbr, místopředseda ČMKOS, zvolen titulárním členem Správní rady Mezinárodní organizace práce.
30. 8. 1993
Podána stížnost na neústavní nařízení vlády ČR ze dne 30. 6. 1993 č. 186/93 Sb. o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.
29. 10. 1993
Odbory odmítly omezení práva občanů na odborové sdružování v případě státních úředníků.
20. 11. 1993
Konference odborových svazů sdružených v ČMKOS vyjádřila připravenost ČMKOS převzít spolu s KOZ SR práva a povinnosti ČSKOS včetně mezinárodních práv a závazků.
20. 11. 1993
Ukončena činnosti ČSKOS na sjezdu odborových svazů sdružených v ČSKOS v Jihlavě.
20. 11. 1993
Podepsána Dohoda o spolupráci mezi ČMKOS a KOZ SR v Jihlavě.
1. 12. 1993
Potvrzeno následnictví členství ČMKOS v Mezinárodní konfederaci svobodných odborů a Řídícím výboru MKSO.
9. 12. 1993
ČMKOS potvrzen Statut pozorovatele v Evropské odborové konfederaci.
22. 3. 1994
Demonstrace svolaná ČMKOS na protest proti způsobu projednávání novely zákoníku práce, návrhu zákona o státní službě a o základním důchodovém pojištění.
8. – 9. 4. 1994
Jednání I. sjezdu odborových svazů sdružených v ČMKOS. Předsedou zvolen Richard Falbr.
16. 12. 1994
Schváleny zásady poskytování regionálního právního poradenství ČMKOS.
21. 12. 1994
Výstražná 15ti minutová generální stávka, organizovaná ČMKOS na protest proti vládnímu návrhu zákona o důchodovém pojištění. Stávky se zúčastnilo 4 600 základních odborových organizací.
25. 3. 1995
Demonstrace na Staroměstském náměstí organizovaná ČMKOS na podporu změny nových sociálních zákonů.
25. 5. 1995
Setkání představitelů ČMKOS v  čele s  R. Falbrem s  prezidentem ČR V. Havlem. Odboráři informovali prezidenta o důvodech, proč ČMKOS nesouhlasí s návrhem sociální reformy.
27. 6. 1995
Mimořádný Sněm ČMKOS doporučil členským svazům postup ve věci řešení odborového majetku.
20. 9. 1995
Schválena koncepce regionální politiky ČMKOS.
13. 12. 1995
Sněm ČMKOS vyjádřil protest proti odprodeji deníku Práce.
14. 12. 1995
Přijetí ČMKOS za řádného člena Evropské odborové konfederace.
18. 4. 1996
Přijetí ČMKOS za řádného člena Odborového poradního sboru (TUAC) při OECD.
4. 6. 1997
Setkání představitelů ČMKOS v čele s R. Falbrem s V. Havlem, prezidentem ČR. Zástupci ČMKOS upozornili prezidenta na dopady ekonomických restrikcí na občany a informovali ho o svých názorech na příčiny současné politické a ekonomické situace.
29. 8. 1997
Na mimořádném zasedání Rady předsedů odborových svazů jednáno o otázkách prodeje akcií společnosti GEN. R. Falbr upozornil na možnost, že odborové svazy ztratí v této společnosti majoritu. Během tří měsíců se majoritním akcionářem stala společnost CIMEX.
8. 11. 1997
Protestní demonstrace ČMKOS na Staroměstském náměstí. Více než 100 000 odborářů požadovalo změnu hospodářské politiky vlády.
11. 2. 1998
Setkání prezidenta ČR V. Havla s delegací ČMKOS vedenou R. Falbrem. Odboráři seznámili prezidenta se svými názory na současnou politiku vlády, situaci ve společnosti a možné sociální otřesy.
23. 2. 1998
Senátor a předseda ČMKOS R. Falbr jednal ve Washingtonu se senátory a představiteli největší americké odborové ústředny AFL/CIO o vstupu ČR do NATO.
15. – 16. 5 1998
Jednání II. sjezdu ČMKOS. Předsedou zvolen R. Falbr.
13. 7. 1998
Rada ČMKOS přijala stanovisko k materiálu vlády ČR: “Hospodářská strategie vstupu do Evropské unie”.
31. 8. 1998
Stanoveny Priority ČMKOS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Stanoveny principy, které bude ČMKOS obhajovat v otázce reformy financování důchodového systému v ČR.
11. 3. 1999
Sněm ČMKOS přijal Stanovisko ke Zprávě vlády o stavu české společnosti, stanovil stanovil územní působnost Regionálních rad odborových svazů sdružených v ČMKOS a vyjádřil souhlas s Pražskou výzvou členských zemí MKSO regionu střední a východní Evropy k deseti letům transformace.
22. 11. 1999
Přijato Memorandum představitelů Sdružení stávkových výborů z listopadu 1989 a Rady ČMKOS k 10. výročí generální stávky.
15. 12. 1999
Schváleny základní vnitřní dokumenty Regionálních rad OS.
21. 12. 1999
Demonstrace ČMKOS a OS v Praze za vyplácení mezd se základním mottem: “Za práci peníze”.
24. 1. 2000
Delegováni zástupci OS sdružených v ČMKOS do poradních sborů úřadů práce a zástupci regionálních rad ČMKOS do Regionálních řídících a monitorovacích výborů (RMMC).
21. 2. 2000
Rada ČMKOS schválila Statut Rady mladých ČMKOS.
18. 4. 2000
Sněm ČMKOS přijal Náměty pro ČMKOS při řešení problematiky zaměstnanosti na českém trhu práce.
15. 5. 2000
Rada ČMKOS vyjádřila nesouhlas se zásahovou akcí policie při oslavách 1. máje na Střeleckém ostrově v Praze.
19. 9. 2000
Na mimořádném Sněmu ČMKOS vydáno Prohlášení k výročnímu zasedáním Rady guvernérů mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze.
20. 11. 2000
Ustaven Výbor pro rovnost příležitostí ČMKOS.
3. 4. 2001
Rada ČMKOS podpořila Studii o sociálních a ekonomických dopadech vstupu ČR do Evropské unie.
9. 4. 2001
Stanoven další postup ČMKOS při reformě důchodového systému.
12. 12. 2001
Přijato prohlášení Sněmu ČMKOS k evropské integraci.
19. – 20. 4. 2002
Jednání III. sjezdu ČMKOS. Předsedou zvolen Milan Štěch.
13. 5. 2002
Schválena nominace Z. Málka, místopředsedy ČMKOS do funkce titulárního člena ve Výkonné radě MKSO a člena Řídícího výboru MKSO.
26. 8. 2002
Vyjádřeno poděkování všem lidem, kteří se zasloužili o zvládnutí následků povodní, které zasáhly Českou republiku a rovněž poděkování partnerským organizacím v zahraničí za projevenou solidaritu.
16. 9. 2002
ČMKOS jako členská organizace EOK vyjádřila potřebu uchování evropského sociálního modelu a závazného začlenění charty základních práv EU do smluv o budoucím uspořádání Evropské unie.
16. 12. 2002
Přijato stanovisko Rady ČMKOS k závěrům kodaňského summitu EU, na kterém byla ČR oficiálně přizvána k členství v EU.
10. 2. 2003
Přijata stanoviska ČMKOS k materiálu: „Základní principy právní úpravy úrazového pojištění“ a k Rozhodovacímu materiálu k nemocenskému pojištění.
14. 4. 2003
Přijato stanovisko ČMKOS ke vstupu ČR do EU.
13. 5. 2003
Sněm ČMKOS uvítal rozhodnutí uskutečnit X. sjezd EOK v Praze, ve dnech 26. –29.5.2003 a ocenil stálou podporu EOK vstupu kandidátských zemí do EU
ČMKOS vyzvala odboráře a další zaměstnance, aby se zúčastnili referenda a hlasovali pro vstup do EU.
23. 6. 2003
Protestní shromáždění ČMKOS před Úřadem vlády ČR jako reakce na neochotu představitelů vlády, jednat s odbory o otázkách souvisejících s připravovanou reformou veřejných rozpočtů.
25. 8. 2003
Přijato Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o sdružování ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
29. 9. 2003
Rada ČMKOS vyzvala OS sdružené v ČMKOS, zohlednit ve své činnosti dokumenty přijaté na X. sjezdu EOK v Praze.
10. 12. 2003
Přijaty hlavní principy dalšího postupu ČMKOS v oblasti důchodového systému.
19. 4. 2004
Přijato Stanovisko Rady ČMKOS ke vstupu ČR do EU.
23. 8. 2004
Stanoveny zásady pro jednání o revizi směrnice při tvorbě nového zákoníku práce.
18. 10. 2004
Schváleny hlavní principy, které by měla ČMKOS prosazovat v dalším vývoji systému zdravotnictví v ČR
14. 3. 2005
Setkání představitelů ČMKOS, stávkových výborů a MSDUOS při příležitosti 15. výročí založení nových odborů.
19. 3. 2005
Zástupci ČMKOS se zúčastnili Eurodemonstrace v Bruselu při příležitosti jarního zasedání Evropské rady s následujícím posláním: „Více a lepších pracovních míst, Ano základním sociálním právům pro posílení sociální Evropy, Ano kvalitě pracovních míst a služeb – na Bolkenstinově směrnici.“
17. 5. 2005
Sněm ČMKOS přijal Stanovisko k ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu Českou republikou a vyzval vládu, aby nespolupracovala s nositeli neoliberálních tendencí na destrukci evropského sociálního modelu a v případě revize směrnice o pracovní době, aby respektovala usnesení Evropského parlamentu a v návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu vycházela ze svého programového prohlášení.
13. 6. 2005
Přijat postup v otázce dalšího přístupu k projednávání návrhu nového zákoníku práce. Rada ČMKOS přijala hlavní priority v oblasti podpory rodin s dětmi.
17. 10. 2005
ČMKOS vyjádřila nesouhlas s navrhovaným zvyšováním důchodového věku.
14. 11. 2005
Přijat postup ČMKOS v oblasti globalizace .
26. 11. 2005
Demonstrace odborářů a dalších občanů na podporu přijetí návrhu nového zákoníku práce organizované ČMKOS v součinnosti s Asociací samostatných odborů.
12. 12. 2005
Rada ČMKOS vyjádřila podporu vytvoření spojené globální odborové konfederace jako jednoho sociálního partnera světovým obchodním, finančním dalším globálním institucím. Současně vyjádřila podporu vytvoření celoevropské odborové organizace jako regionální struktury globálních odborů při začleňování specifického poslání EOK vůči orgánům Rady Evropy.
14. 2. 2006
Zástupci ČMKOS a odborových svazů sdružených v konfederaci se zúčastnili demonstrace ve Štrasburku za prosazení odborových požadavků do Směrnice o službách na vnitřním trhu EU.
20. 3. 2006
Schválena nominace zástupců ČMKOS v operačních programech k čerpání strukturálních fondů.
7. – 8. 4. 2006
Jednání IV. sjezdu ČMKOS. Předsedou byl zvolen Milan Štěch.
Sjezd vyzval členské odborové svazy ke zvýšení úsilí vedoucí k integraci odborových svazů.
22. 5. 2006
Rada ČMKOS přijala Priority ČMKOS v oblasti zaměstnanosti v souladu s Programem ČMKOS na období let 2006 – 2010.
19. 6. 2006
Schválena působnost a přijaty Zásady práce Legislativní rady ČMKOS.
17. 7. 2006
Schválen Statut Mezisvazové asociace učňovských zařízení při ČMKOS.
28. 8. 2006
Rada ČMKOS vyjádřila nesouhlas s aplikací právního řádu na proces rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a řešení sporu o uzavírání a plnění kolektivních smluv, zejména z důvodů rozporu s příslušnými úmluvami Mezinárodní organizace práce a stanovila přehled možností pro kolektivní vyjednávání podle jednotlivých ustanovení nového zákoníku práce.
V souvislosti s připravovaným ustavujícím sjezdem nové světové odborové organizace přijala Rada ČMKOS následující usnesení: „Rada ČMKOS opětovně potvrzuje svoje přesvědčení, že integrační proces zahájený MKSO s cílem sjednotit dosud z historických důvodů rozdělené odbory, je i v našem nejvlastnějším zájmu, a proto vyjadřuje vůli zachovat si a nadále posílit po ukončení činnosti MKSO svoje postavení mezinárodně uznávaného a reprezentativního partnera, prostřednictvím svého členství v nově ustavené sjednocené světové odborové organizaci“.
22. 11. 2006
Sněm ČMKOS upozornil, že stav v oblasti flexibilních forem zaměstnání s důrazem zejména na oblast agenturní práce je velmi vážný.
15. 1. 2007
ČMKOS zaslala Ústavnímu soudu stanovisko k ústavní stížnosti skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ke znění některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
22.1.2007
Rada ČMKOS konstatovala, že zastřešující název priorit českého předsednictví EU – „Evropa bez barier“ je zavádivý a v uvedeném pojetí ideologicky předpojatý, ohrožující budoucí ekonomicko-sociální soudržnost a vyváženost ekonomických a sociálních práv v prostoru EU.
19. 3. 2007
ČMKOS odmítla posun účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a zákona č. 267/2006 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jakož i případnou změnu koncepce úrazového pojištění a vyzvala Vládu ČR, aby učinila všechny kroky potřebné k zavedení úrazového pojištění zaměstnanců.
16. 4. 2007
ČMKOS zásadně odmítla navrhovanou reformu veřejných financí a vyzvala parlamentní politické strany a společenské subjekty k jednání v této věci.
19. 5. 2007
Téměř 2000 účastníkůCelostátního shromáždění zástupců odborových organizací odmítlo připravovanou reformu veřejných financí a vyzvalo Vládu ČR k jejímu zastavení. Současně vyzvalo poslance a senátory Parlamentu ČR, aby v této věci jednali v souladu se svým svědomím a nepromarnili důvěru občanů – zaměstnanců – voličů.
23. 6. 2007
35 000 účastníků protestní demonstrace ČMKOS, konané v Praze, na Václavském náměstí pod heslem: „Zastavme škrtformu!“, vyzvalo veřejnost a všechny politiky k zastavení návrhu reformy veřejných financí, která poškodí především důchodce, mladé rodiny s dětmi a příjmově slabší občany.
9. 7. 2007
Schválen postup ČMKOS a OS vážící se k implementaci Autonomní rámcové dohody o násilí a obtěžování na pracovišti.
14. 8. 2007
ČMKOS zorganizovala před budovou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR happening v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o stabilizaci veřejných financí.
27. 8. 2007     
Rada ČMKOS konstatovala, že přijatý zákon o stabilizaci veřejných financí nepříznivě dopadne na většinu obyvatel, zejména na důchodce, mladé rodiny s dětmi a příjmově slabší skupiny obyvatel.
24. 9. 2007
Rada ČMKOS vyslovila nespokojenost s přípravou ČR na čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
20. 11. 2007
Sněm ČMKOS přijal usnesení k důchodové reformě, ve kterém mj. konstatoval, že stát nese odpovědnost za důchodový systém a za vytvoření podmínek pro důstojný život ve stáří a přijal stanovisko k návrhům zákonů o důchodovém pojištění, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále sněm požádal vládu, aby zásadní jednání, týkající se zákoníku práce, byla vedena ve spolupráci sociálních partnerů a požádal ji, aby svůj přístup v tomto směru změnila i v souvislosti s přípravami obsahového zaměření českého předsednictví EU. Současně upozornil vládu na skutečnost, že vládní koalice prosadila reformu veřejných rozpočtů v rozporu se svými předvolebními sliby a podcenila sociální dialog.
11. 3. 2008
Shromáždění asi 300 odborářů před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a jejich následná účast na zasedání sněmovny při projednávání vládního návrhu důchodové reformy.
12. 3. 2008
ČMKOS informovala členskou základu OS o nálezu Ústavního soudu, který zrušil 11 ustanovení zákoníku práce a požádala Ministerstvo práce a sociálních věcí o provedení analýzy právních a ekonomických nálezů soudu.
4. 4. 2008
79 zástupců ČMKOS a OS se zúčastnilo eurodemonstrace v Lublani pořádané pod heslem: „Za spravedlivé mzdy a platy v celé EU“.
14. 4. 2008
Vyhlášen měsíc občanské neposlušnosti v jehož rámci následně proběhly na přelomu měsíců května a června 4 protestní akce před Úřadem vlády ČR, proti uplatňování vládní reformy veřejných financí, kterých se v souhrnu zúčastnilo více než 11 000 odborářů.
24. 6. 2008
Proběhla hodinová výstražná celokonfederační stávka, k níž se různým způsobem připojilo více jak milion zaměstnanců. Do stávky se zapojily všechny svazy sdružené v ČMKOS i další odborové subjekty mimo konfederaci.
25. 11. 2008
Sněm ČMKOS přijal prohlášení pod názvem: „Vláda ČR podceňuje dopady globální krize na české zaměstnance“ a odmítl snahu zaměstnavatelů a vlády zneužít krizi k prosazení změn v zákoníku práce, které by zásadním způsobem poškozovaly zaměstnance. Ve svém prohlášení k procesu ratifikace Lisabonské smlouvy vyjádřil víru, že Ústavní soud ČR odmítne dogmatickou a euroskeptickou argumentaci a potvrdí soulad smlouvy s Ústavou ČR.           
Svolán V. sjezd ČMKOS v termínu 9. – 10. 4. 2010.
26. 1. 2009
Přijaty požadavky ČMKOS na řešení důsledků hospodářské krize.
28. 1. 2009
Rada ČMKOS se seznámila s obsahem Odborového memoranda českému předsednictví Evropské unie, které předala delegace EOK premiérovi ČR.
23. 2. 2009
Přijato stanovisko Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů ke koncepci rodinné politiky Vlády ČR.
3. 4. 2009
Přijata Výzva k volbám do Evropského parlamentu.
20. 4. 2009
Schváleno stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákoník práce.                                                                                                                                    
Rada ČMKOS odsoudila narůstající případy nacionalistického extremismu a rasové nesnášenlivosti v naší zemi a vyzvala Vládu ČR a Parlament ČR, aby proti těmto silám důrazně zakročily.
16. 5. 2009
V Praze se uskutečnila regionální eurodemonstrace, které se zúčastnilo 30 000 odborářů, z nichž bylo téměř 4 500 ze zahraničí. Navázala na obdobné demonstrace v dalších evropských metropolích shodně organizované pod heslem: „Boj proti krizi: Lidé především!“
19. 10. 2009
Přijata Rezoluce Rady ČMKOS k ratifikačnímu procesu Lisabonské smlouvy v ČR.

24. 11. 2009

Za účasti představitelů bývalého Sdružení stávkových výborů a dalších hostů přijal Sněm ČMKOS Prohlášení k 20. výročí generální stávky: „20 let hájíme zájmy lidí práce.“

cmkos_import3