• Zveřejněno: 20.08.2015

 

Plán na podporu prosazování
principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a jednotlivých odborových svazů
 
 
Východiska
 
 
            Plán vychází z obdobných dokumentů, které byly schváleny Mezinárodní odborovou konfederací (MEOK) a Evropskou odborovou konfederací (EOK). Cílem závěrů a doporučení těchto dokumentů je inspirovat členské organizace na národní úrovni, aby svůj závazek k respektování a prosazování principu rovnosti mužů a žen promítly do své činnosti ve všech oblastech.
 
            Odbory mají stále velký dluh při zohledňování rovnosti mužů a žen v odborové politice, v odborových akcích i v procesu kolektivního vyjednávání. Je třeba, aby se odbory   výrazně zasazovaly o to, aby v praxi docházelo k odstraňování nerovností v odměňování mezi muži a ženami, aby byl ženám a mužům zajišťován rovný přístup k zaměstnání a aby byl ženám umožňován kariérní postup tak, by i ony zastávaly místa s rozhodovacími pravomocemi.
           
            Plán stanoví tři základní cíle. Praktický postup, formy a metody k jeho dosažení si volí odborové svazy samy podle svých vlastních podmínek.
 
1.         Zajistit, aby ženy byly řádně zastoupeny v orgánech kolektivního vyjednávání a rozhodování
           
            Přestože ženy tvoří značné procento členské základny odborů, neodpovídá tomu jejich zastoupení v odborových orgánech s rozhodovacími pravomocemi na všech úrovních. To platí i pro jejich účast v procesu kolektivního vyjednávání. Je nutné usilovat o odstranění tohoto nedostatku a podniknout kroky, které povedou k:
 
  • zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích funkcích tak, aby procento žen v nich zúčastněných odpovídalo podílu žen na členství v odborech;
 
  • zvýšení počtu žen - odborářek v procesu kolektivního vyjednávání.
 
 
 
 
 2.        Začlenit rovnost žen a mužů do všech oblastí odborové politiky (“gender mainstreaming”) *)
 
           
V činnosti ČMKOS i jednotlivých odborových svazů se rovnost mužů a žen prosazuje postupně, avšak stále nedostatečně. Problematika rovnosti je často nazírána jako specifická činnost určité zájmové skupiny bez vazby na ostatní oblasti odborové práce.
 
            Je proto třeba prosazovat postupy a zavádět mechanismy, které zajistí, aby se prosazování rovnosti mužů a žen stalo nedílnou součástí programových cílů ČMKOS i jednotlivých OS a byla uplatňována v praxi.
 
 
3.         Usilovat o dosažení rovnosti v odměňování
 
            Nutnost uplatňování principu rovnosti v odměňování za stejnou práci je požadavek, kterého jsme si v odborech vědomi, nicméně propast v odměňování přetrvává. Proto je třeba tomuto problému věnovat větší pozornost a využívat vhodné prostředky k jeho řešení. Jednou z možností je kolektivní vyjednávání a větší zapojení samotných žen v tomto procesu.
 
            Je třeba přijmout opatření, zejména cestou kolektivního vyjednávání na podnikové i odvětvové úrovni, k postupnému snižování rozdílů v úrovni odměňování mužů a žen.
 
Sledování a vyhodnocení
 
            Tento plán je pouze vodítkem pro vypracování vlastních postupů v podmínkách jednotlivých odborových svazů. Plnění cílů je třeba průběžně sledovat. Každoročně bude předložena k posouzení celková zpráva o dosaženém pokroku.
 
 
________________
*)         “Gender mainstreaming” neboli integrace dimenze rovnosti mužů a žen je často používaný pojem, který lze chápat jako princip úsilí o odstranění rozdílů mezi příležitostmi mužů a žen. “Integrovat dimenzi rovnosti mužů a žen znamená jasně prosazovat do všech akcí a obecné politiky hledisko rovnosti, zohledňovat aktivně a viditelně již ve fázi plánování a koncepční přípravy jejich případné rozdílné dopady na situaci mužů a žen. Znamená to, že se musí tyto akce a politika systematicky analyzovat a brát v úvahu jejich možné dopady jak při jejich definování, tak při jejich realizaci.”