• Zveřejněno: 10.03.2015

Jak připomíná MEOK, před 20 lety byla přijata Pekingská akční platforma, dodnes jeden z nejvýznamnějších dokumentů OSN pro prosazování ženských práv, která se zaměřuje na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Bylo sice dosaženo jistých úspěchů, především v rozvojovém světě, např. v přístupu ke vzdělání či v postavení žen ve veřejném životě. Negativní trendy však přetrvávají v ekonomickém postavení žen, zejména pokud jde o přístup na pracovní trh, nerovné odměňování či nárůst prekérních forem práce. Celosvětově dochází stále ve velké míře k násilí páchaném na ženách a k diskriminaci v nejrůznějších podobách. MEOK vyzývá k přijetí ekonomických programů, které povedou k důstojné práci a účinné účasti žen na trhu práce tak, aby se ženy dostaly ze začarovaného kruhu chudoby a aby byl zajištěn model udržitelného rozvoje. „Počítejte s námi“, to je heslo, s nímž se jménem odborářek ze všech kontinentů MEOK obrací na vlády, politiky, zaměstnavatele i odbory, aby se ženám dostalo spravedlivého postavení v ekonomice, v rozhodovacím procesu a celkově ve společnosti.

Také statistiky a rozbory Evropské komise, zveřejněné v těchto dnech, ukazují, že i v EU přetrvávají nerovnosti mezi muži a ženami v řadě oblastí. Např. rozdíl v odměňování je stále značný, neboť za každou odpracovanou hodinu ženy vydělávají v průměru o 16,4% méně než muži, důchody mají ženy v průměru o 39% nižší, ženy pracují v odvětvích s hůře placenou prací. Ženy tvoří méně než čtvrtinu členů představenstev společností, přestože představují téměř polovinu zaměstnanců (46%).

Jak zdůrazňuje a požaduje EOK, nutná je provázanost politik. Nejvíce sledované oblasti ve strategiích rovnosti žen a mužů, přijaté na evropské i národní úrovni, tj. odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů, rovné postavení žen a mužů, zejména v rozhodovacích pozicích, rovnovážné slaďování profesního, rodinného a soukromého života, jsou neoddělitelně propojené. Kombinace politik by měla umožnit zaměstnancům, aby v průběhu své pracovní kariéry mohli využít opatření pro své konkrétní potřeby, aniž by to negativně ovlivnilo jejich zaměstnání a příjem nebo budoucí dávky sociálního zabezpečení a důchod.

U příležitosti Mezinárodního dne žen se EOK zaměřila na návrh změny směrnice týkající se zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Návrh je zablokován od r. 2008 kvůli sporu ohledně délky prodloužení mateřské dovolené a výplaty dávek. EOK požaduje, aby se vlády opět chopily jednání a dohodly se na vyšším standardu, alespoň na délce 18 týdnů v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce.

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti se ztotožňuje s požadavky světových a evropských odborů, sdílí názor, že komplexní problematiku rovnosti žen je třeba řešit na nejrůznějších úrovních. Impulsem by měla být Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, kterou česká vláda poprvé přijala v listopadu 2014. Výbor vyzývá k její realizaci, včetně zapojení sociálních partnerů prostřednictvím sociálního dialogu.

cmkos_import3