Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů vyzývá k důraznějšímu prosazování politiky rovnosti žen a mužů

  • Zveřejněno: 10.03.2015

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů se u příležitosti Mezinárodního dne žen na svém zasedání 9. března 2015 věnoval tématům, která jsou součástí kampaní Mezinárodní odborové konfederace (MEOK) i Evropské odborové konfederace (EOK), jichž je ČMKOS členem. MDŽ zůstává významným symbolickým dnem pro celosvětové aktivity a kampaně proti diskriminaci žen a za dosažení jejich celoživotního rovného postavení ve společnosti. Přes řadu existujících iniciativ, plánů a opatření na světové, evropské i národní úrovni odborové požadavky týkající se rovného postavení žen a mužů nejsou naplněny.

Jednání Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

  • Zveřejněno: 23.06.2014

První setkání Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů po 6. sjezdu ČMKOS se konalo 17.6. za účasti jejího předsedy J. Středuly. Výbor projednal svoji další činnost v návaznosti na programové dokumenty ČMKOS, zejména se zaměří na různé formy diskriminace na trhu práce (z důvodu genderu, věku, snížené pracovní schopnosti atd.). Prioritou odborů je nadále mj. odstraňování rozdílu v odměňování žen a mužů a slaďování profesního, rodinného a soukromého života. 

VIDEO: Seminář k problematice slaďování pracovního, rodinného a soukromého života zaměstnanců

  • Zveřejněno: 31.01.2014

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR pořádaly dne 26.11. 2013 seminář na téma „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života jako nástroj proti diskriminaci žen na trhu práce“. Cílem semináře bylo hledat možnosti slaďování pracovního, rodinného a soukromého života v době, kdy stoupá prekarizace práce, zvyšuje se nezaměstnanost, a tím je stále více zaměstnanců a zaměstnankyň vystaveno nebezpečí diskriminace na trhu práce. Část semináře byla věnována i možnostem vyváženějšího zastoupení žen ve veřejném životě.

První český Kongres žen

  • Zveřejněno: 14.06.2013

Dne 15. června 2013 se uskuteční první český Kongres žen, který se bude konat v Praze v Národním domě na Vinohradech. Kongres žen je stálá platforma, která sdružuje organizace, instituce a osobnosti z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. První Kongres žen se zaměří na téma „ženy a trh práce“.

Za ČMKOS se Kongresu zúčastní se její místopředsedkyně Radka Sokolová a členky Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů.

Více o Kongresu na www.kongreszen.cz, kde se můžete i zaregistrovat, máte-li zájem o účast.

Jednání Výboru ČMKOS pro rovnost příležitostí žen a mužů 12.6. v Praze

  • Zveřejněno: 14.06.2012

Na programu jednání Výboru ČMKOS pro rovnost příležitostí žen a mužů dne 12.6. byla mj. i diskuse s pí Béatrice Ouin, členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), která zastupuje francouzskou odborovou konfederaci CFDT. Pí Ouin seznámila členky a člena Výboru o stanoviscích EHSV, jichž byla zpravodajkou a která se zabývají genderovou rovností, hospodářským růstem a zaměstnaností, zejména pak profesionalizací práce v domácnosti. Byly diskutovány formy práce pracovníků v cizí domácnosti, jejich pracovní podmínky a možnosti zaměstnanosti v sektoru osobních služeb a služeb pro domácnost. Kromě zvýšení zaměstnanosti může rozvoj profesionalizace těchto služeb být pozitivním přínosem pro boj proti práci na černo a pro slaďování rodinných a profesních povinností.